OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.07.2020r.

  1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 9 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30., któ­rą cele­bro­wał będzie ks. Woj­ciech Bęben – prof. dr hab., wykła­dow­ca w Semi­na­rium Duchow­nym oraz na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Antro­po­log, były misjo­narz w Oce­anii i Polinezji.

  2. Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.
  1. Cho­rych do spo­wie­dzi pro­szę zgła­szać w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach świętych
  1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków odbę­dzie się w czwar­tek 6 sierp­nia br.
  1. Cza­so­pi­sma katolickie…..

INTENCJE MSZY ŚW.

 

Ponie­dzia­łek

(27.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ zm. rodzi­ców Kla­rę i Albi­na Pelow­skich (w 18 rocz. Kla­ry) oraz dziad­ków i Sta­ni­sła­wy Sikorskiej
Wto­rek

(28.07.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Msza św. zb. za śp. Hil­de­gar­dę Mań­kow­ską ze Sta­ro­gar­du Gdań­skie­go ( m‑c po śm.)

++ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łen­gow­skich ( w XIV rocz. Wła­dy­sła­wa) oraz Jerze­go Mali­now­skie­go i Bogu­mi­ła Niesiołowskiego

Śro­da

(29.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Wła­dy­sła­wę i Jana Jani­kow­skich, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.
Czwar­tek

(30.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Mate­usza Prill (w II rocz. śm.)
Pią­tek

(31.07.2020r.)

godz. 18.00. + Cze­sła­wa Krauze 
Sobo­ta

(1.08.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Józe­fę, Ber­nar­da i Domi­ni­ka Janu­szew­skich, Marię i Sta­ni­sła­wa Kun­da oraz Fran­cisz­ka i Stanisława

++ Paw­ła Odya oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(2.08.2020r.)

godz. 8.15. ++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go (w rocz. ur.) rodzi­ców Jana i Jani­nę oraz Witol­da Zabrockiego
godz. 10.00. ++ Edmun­da Gle­isner oraz rodzi­ców: Bro­ni­sła­wę i Wojciecha
godz.11.30. ++ Cze­sła­wę i Edwar­da Pie­sik, rodzi­ców z oboj­ga str. (w dniu ur. Czesławy)