OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXV Niedziela Zwykła 20 IX 2020r.

 1. Kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni do odpu­stu parafialnego:

 • Dele­ga­cjom rol­ni­ków za koro­ny żniwne
 • Pani Mar­cie Acker­mann, za pięk­ne deko­ra­cje z kwia­tów, warzyw i owoców
 • Uczniom za uczest­nic­two w pro­ce­sji, dzie­ciom za sypa­nie kwiatów
 • Paniom nio­są­cym chorągwie
 • Dru­hom OSP Gotelp nio­są­cym baldachim
 • Miesz­kań­com Jastrzę­bia za gir­lan­dę do bocz­ne­go ołta­rza Naro­dze­nia NMP
 • Miesz­kań­com ul. Dłu­giej (od ple­ba­nii do torów) oraz z Przyjaźni
 • Za reno­wa­cję cho­rą­gwi Matek ……………
 1. Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą do naby­cia u mini­stran­tów przed kościołem. 
 1. Sprzą­ta­nie kościo­ła – rodzi­ce dzie­ci komu­nij­nych (w śro­dę o godz. 10.00.), a deko­ro­wa­nie w pią­tek po Mszy św. wieczornej.
 1. Nauka dla dzie­ci komu­nij­nych we wto­rek o godz. 16.00.
 1. Spo­wiedź dzie­ci komu­nij­nych w sobotę:
 • Chłop­cy o godz. 9.30.
 • Dziew­czyn­ki o godz.10.30.
 1. Spo­wiedź rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych w sobo­tę od godz. 15.00. – 16.00.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(21.09.2020r.)

godz. 16.00.

- Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierzmowania 

Wto­rek

(22.09.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Edmun­da Bac­khaus (z oka­zji rocz. urodzin)

++ Hele­nę, Edmun­da i z rodzi­ny Mianowanych

Śro­da

(23.09.2020r.)

godz. 18.00.

++ Kla­rę i Leona Pastwa oraz zm. bra­ci i bratowe

Czwar­tek

(24.09.2020r.)

godz. 17.00

godz. 18.00.

++ Toma­sza Różań­skie­go oraz Lidię i Bogdana

++ Bar­ba­rę i Ada­ma Szar­mach (w rocz. ur. Bar­ba­ry) oraz ich dzieci

Pią­tek

(25.09.2020r.)

godz. 18.00.

++ Ire­nę i Sta­ni­sła­wa Wró­blew­skich (w 30 rocz. śm. Ireny)

Sobo­ta

(26.09.2020r.)

godz. 18.00.

++ rodzi­ców: Wan­dę i Igna­ce­go Wąs oraz Leona Fierek

Nie­dzie­la

(27.09.2020r.)

godz. 8.15.

++ Mela­nię, Sta­ni­sła­wa Wąs (w 32 rocz. Stanisława

godz. 10.00.

++ Ste­fa­na Wycin­ka, zm. Rodzi­ców i siostry

godz.11.30.

- Przy­ję­cie dzie­ci do I Komunii