OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII Niedziela Zwykła 4 X 2020r.

  1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30. poświę­ce­nie różań­ców dzie­ci klas III pod­sta­wo­wych oraz spo­tka­nie z ich rodzicami.
  2. Week­end dla narzeczonych ……………
  3. Za tydzień „Dzień Papie­ski”, któ­ry roz­po­czy­na tego­rocz­ny „Tydzień Miło­sier­dzia” pod hasłem:„Totus Tuus” Z tej oka­zji odbę­dzie się ogól­no­pol­ska zbiór­ka na fun­dusz sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Fun­da­cja finan­su­je sty­pen­dia dla uzdol­nio­nych uczniów z małych miej­sco­wo­ści o dużym bez­ro­bo­ciu. W naszej para­fii zbiór­kę do puszek przed kościo­łem prze­pro­wa­dzą kan­dy­da­ci do bierzmowania.
  1. Nabo­żeń­stwo różań­co­we o godz. 16.30.
  • W nabo­żeń­stwach różań­co­wych (w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek) uczest­ni­czą ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej oraz kan­dy­da­ci do bierzmowania.
  1. Moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.
  1. Piel­grzym ………………….

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(05.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

- Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich (w I rocz. Jani­ny) oraz Wie­sła­wę Słomińską

Wto­rek

(06.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

- Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Kazi­mie­rza i Gra­ży­nę Wilczewskich

(w III rocz. Kazi­mie­rza) oraz rodzi­ców z oboj­ga stron

Śro­da

(07.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00

godz. 18.00.

- Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Seba­stia­na Ała­now­skie­go (w I rocz. śm.)

++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich (w rocz. śm. Leona

Czwar­tek

(08.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00

- Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz rodzi­ców z oboj­ga str. (w III rocz. śm. Zdzisławy)

Pią­tek

(09.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

- Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Pron­dzyń­skich oraz rodzi­ców i krew­nych z oboj­ga str.

Sobo­ta

(10.10.2020r.)

godz. 14.00.

godz. 15.00.

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Msza św. ślub­na : Mag­da­le­na Pra­budz­ka – Bar­tło­miej Narloch

Msza św. ślub­na : Emi­lia Lac­kow­ska – Seba­stian Pachulski

- Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Leoka­dię Fle­ming (w VIII rocz.), męża Kon­ra­da i syna Edmun­da oraz Tadeusza 

 

Nie­dzie­la

(11.10.2020r.)

godz. 8.15. ++ rodzi­ców i Teściów z rodzi­ny Andrze­jew­skich i Jasińskich
godz. 10.00. ++ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str. (w X rocz. Leona)
godz.11.30. ++ Marię Che­rek (w V rocz.) oraz męża Jana

Visits: 690