OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15 XI 2020r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. Dzi­siaj „Dzień Modlitw” w int. Polo­nii i Pola­ków prze­by­wa­ją­cych za granicą.
  3. W śro­dę po Mszy św. wie­czor­nej Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  4. Listo­pad to mie­siąc smut­nych reflek­sji, a tak­że myśli owia­nych nadzie­ją. Powo­li dobie­ga koń­ca rok litur­gicz­ny. Trze­ba nam zasta­no­wić się nad cza­sem minio­nym, aby zoba­czyć świa­tła nadziei na przy­szłość – tę naj­bliż­szą i tę dal­szą się­ga­ją­cą aż po wieczność.
  5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzić będzie­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i lita­nia do Ser­ca Pana Jezu­sa z aktem poświęcenia.
  6. Po Mszy św. poprzez mini­stran­tów roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „Piel­grzym” (pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 24,50 zł. – 7 nr)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(16.11.2020r.)

godz. 8.15.

godz. 17.00.

+ Cze­sła­wę Kwa­śniew­ską (w 1 rocz. śm.)

+ Bru­no­na Pru­skie­go z Przy­jaź­ni (w I rocz. śm.)

Wto­rek

(17.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Zeno­na Łęgow­skie­go (w 1 rocz. śm.)

++ męża Lon­gi­na Zabroc­kie­go (w II rocz. śm.) oraz teściów: Ger­tru­dę i Bronisława

Śro­da

(18.11.2020r.)

godz. 17.00.

+ Hen­ry­ka Cha­bow­skie­go (w 10 rocz. śm.)

Czwar­tek

(19.11.2020r.)

godz. 17.00.

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go (w 13 rocz. śm.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

(20.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz.17.00.

- z podz. za odebr. Łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Boże­ny i Kazi­mie­rza w 50 rocz. małżeństwa

++ Ire­nę i Bru­no­na Duszyń­skich (w rocz. śm. Brunona)

Sobo­ta

(21.11.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

++ Zyg­mun­ta Sawic­kie­go (w II rocz. śm.) oraz zm. rodzi­ców i synów

++ Hen­ry­ka i Ste­fa­nię Pest­ka (w 37 rocz. Henryka)

CHRZTY: Igor Ćwikliński

Artur Kaszu­bow­ski

Nie­dzie­la CHRYSTUSA KRÓLA

(22.11.2020r.)

godz. 8.15.

++ rodzi­ców: Wero­ni­kę i Józe­fa Jan­kow­skich oraz dziad­ków z oboj­ga str.

godz. 10.00.

++ Witol­da Zabroc­kie­go (w 39 rocz. śm.) oraz rodzi­ców Oso­wic­kich i Zabrockich

godz.11.30.

++ Leoka­dię i Jana Szmelter