OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27.12.2020 — 3.01.2021

 1. Podzię­ko­wa­nia za przy­go­to­wa­nie kościo­ła do Świąt Boże­go Narodzenia:
 • -za świer­ki do k‑ła – p. Rober­to­wi Bel­ka (ul. Głów­na – Wądoły)
 • za wysprzą­ta­nie k‑ła (Wie­sła­wa Wąs, Hen­ryk Ska­jew­ski i Zdzi­sła­wa Szydłowska)
 • p. Mar­cie Acker­mann – za deko­ra­cje w prezbiterium
 • p. Jano­wi Krzo­ska za zain­sta­lo­wa­nie oświe­tle­nia na cho­in­kach w kościele
 • p. Rober­to­wi Prill za usta­wie­nie świer­ków w koście­le i przed kościołem
 • p. Rober­to­wi Szczy­giel­skie­mu i Ali­nie Odya – za litur­gii świątecznej

 

 1. Msze św. Kolę­do­we w tygo­dniu o g. 17.00

 1. W czwar­tek po Mszy św. o godz. 17.00. nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no — prze­bła­gal­ne na

zakoń­cze­nie roku kalen­da­rzo­we­go z dzięk­czyn­nym „ Cie­bie Boga wysławiamy….”

 1. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi — Nowy Rok. Msze św. o g. 10.00, 11.30 i 13.00
 1. W tym wyjąt­ko­wym dla nas wszyst­kich roku pan­de­mii panu­ją­cej na całym świe­cie wie­le spraw, spo­tkań, pla­nów ule­ga cał­ko­wi­tym zmia­nom. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo Kolę­dy będą w naszej para­fii mia­ły inny cha­rak­ter. W tym roku obec­nie nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach a w to miej­sce będą odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny, któ­ry otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, węgie­lek, bute­lecz­kę z wodą świę­co­ną oraz oko­licz­no­ścio­wy para­fial­ny obra­zek kolę­do­wy, w tym roku uzu­peł­nio­ny o tekst modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w ogło­sze­niach i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy pro­szę, by w zakry­stii podać oso­by cho­re nie tyl­ko na covid, ale wszyst­kich cho­rych w swo­ich domach, któ­rych imio­na dołą­czy­my do spra­wo­wa­nej Mszy św. 

W Pol­sce jedy­ną for­mą wspar­cia i utrzy­ma­nia para­fii są dobro­wol­ne dat­ki, któ­re pozwa­la­ją utrzy­mać nasze świą­ty­nie a tak­że pro­wa­dzić dzia­łal­ność dusz­pa­ster­ską. Ogrom­nym wspar­ciem na wszel­kie pra­ce w para­fii sta­no­wi­ły Kolę­dy. Gdy­by jakaś Rodzi­na pra­gnę­ła wes­przeć nas swo­ją ofia­rą moż­na je prze­ka­zać po Mszach Kolę­do­wych z dopi­skiem „Ofia­ra kolędowa”.

 1. Kie­ru­ję proś­bę do osób star­szych, by zgod­nie z prze­pi­sa­mi nie zezwa­lać dzie­ciom na uży­wa­nie petard przed dniem zakoń­cze­nia roku, gdyż wie­le zwie­rząt domo­wych bar­dzo źle to znosi.
 1. W zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „Piel­grzy­ma” na I kwar­tał 2021r. ‑21 zł – 6 nr
 1. POGRZEBY:
 • + Witol­da Che­rek z ul. Dłu­giej w śro­dę o godz. 9.30 (róża­niec w koście­le : ponie­dzia­łek i wto­rek o godz. 17.30, śro­da o godz. 9.00)
 • + Marii Nel­ke z Szysz­chow­ca w śro­dę o godz. 12.00 (róża­niec w koście­le : ponie­dzia­łek i wto­rek o godz. 18.30, śro­da o godz. 11.30)
 • + Wero­ni­ki Wil­czew­skiej (lat 22) z Łąg- Kolo­nii w czwar­tek o godz. 9.30 (róża­niec w koście­le: wto­rek, śro­da o godz. 16.00, czwar­tek o godz. 9.00)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(28.12.2020 r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Marię Bac­khaus (w 99 rocz. urodzin)

- Msza św. kolę­do­wa - Zim­ne Zdroje

Wto­rek

(29.12.2020 r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za Hali­nę Lip­ską z Łąg – Kolo­nii m‑c po pogrzebie

- Msza św. kolę­do­wa - Buko­wa Góra, Będźmierowice

Śro­da

(30.12.2020 r.)

godz. 17.00 - Msza św. kolę­do­wa — Lip­ki Górne
Czwar­tek

(31.12.2020 r.)

godz. 17.00 - Msza św. kolę­do­wa - Klo­no­wi­ce, Zawada

 

Pią­tek

(01.01.2021 r.)

godz. 10.00

godz. 11.30

godz. 13.00.

+ Marię Stańczyk

++ Zdzi­sła­wę, Kazi­mie­rę, Jana , bra­ta Maria­na Krzoska

++ Wan­dę i Jana Jarząbek

Sobo­ta

(02.01.2021 r.)

godz. 17.00. - Msza św. kolę­do­wa - ul. Choj­nic­ka, Ogro­do­wa, Łąko­wa do figury

 

Nie­dzie­la

(03.01.2021 r.)

godz. 8.15 - z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze błog i zdro­wie w int. Kata­rzy­ny Jaroc­kiej w 100 rocz. urodzin
godz. 10.00 + Roma­na Redzim­skie­go (w I rocz.)
godz.11.30 ++ Bar­ba­rę i Ada­ma Szar­mach oraz ich dzie­ci (w 24 rocz. Barbary)