NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Semi­na­rium Duchow­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej infor­mu­je o warun­kach nabo­ru na rok aka­de­mic­ki 2021/2022.

Kan­dy­da­ci, w tym tego­rocz­ni matu­rzyści, powin­ni naj­póź­niej do 18 sierp­nia 2021 r. zgło­sić się na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (umó­wio­ną wcze­śniej tele­fo­nicz­nie – tel.: 508 830 077) i oso­bi­ście zło­żyć w Rek­to­ra­cie Semi­na­rium nastę­pu­ją­ce dokumenty:

  1. poda­nie o przyjęcie, skie­ro­wa­ne do J.E. Ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny, Bisku­pa Pelplińskiego;

  2. własno­ręcz­nie napi­sa­ny życiorys;

  3. świa­dec­twa moral­no­ści wysta­wio­ne przez pro­bosz­cza i katechetę;

  4. świa­dec­two doj­rza­ło­ści w ory­gi­na­le i odpis;

  5. świa­dec­two ukoń­cze­nia nauki reli­gii, jeśli przed­miot ten nie wid­nie­je na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły średniej;

  6. skró­co­ny odpis aktu urodzenia; 

  7. metrykę chrztu i bierzmowania;

  8. kopię dowo­du oso­bi­ste­go (dwa egzem­pla­rze) i ksią­żecz­ki wojskowej;

  9. czte­ry aktu­al­ne foto­gra­fie legitymacyjne.

Szczęść Boże,

Na proś­bę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, Papie­ska Rada ds. Krze­wie­nia Nowej Ewan­ge­li­za­cji pod­ję­ła ini­cja­ty­wę modli­tew­ną o usta­nie pan­de­mii. Modli­twa będzie spra­wo­wa­na przez kolej­nych 30 dni, w naj­więk­szych sank­tu­ariach maryj­nych świa­ta, począw­szy od 1 maja br. 

W ponie­dzia­łek, 3 maja br., Kościół powszech­ny łączyć się będzie w modli­twie z Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej na Jasnej Górze. Tego dnia modlić się będzie­my zwłasz­cza za zaka­żo­nych i cho­rych na COVID-19. 

W załą­cze­niu prze­ka­zu­ję, przy­go­to­wa­ne przez ww. Papie­ską Radę, pomo­ce litur­gicz­no-dusz­pa­ster­skie prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski. Załą­czo­ne mate­ria­ły zawie­ra­ją tak­że har­mo­no­gram modlitw oraz spis inten­cji modli­tew­nych, wyzna­czo­nych na poszcze­gól­ne dni mie­sią­ca maja. 

Zwra­cam się rów­nież do dołą­cze­nie infor­ma­cji o tej ini­cja­ty­wie do ogło­szeń para­fial­nych w naj­bliż­szą nie­dzie­lę,  2 maja br. 

Z powa­ża­niem

Ks. Adam Kałduński