OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Wielkanocna 9.05.2021r.

  1. We wto­rek i śro­dę – DNI KRZYŻOWE –modli­twy o uro­dza­je pod­czas wie­czor­nej Mszy św. w łącz­no­ści z nabo­żeń­stwem majowym.
  1. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach (o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby śpie­wać „Chwal­cie łąki uma­jo­ne”. Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach.
  2. Po Mszy św. w zakry­stii, pro­szę odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”. Poza pre­nu­me­ra­tą roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo poprzez mini­stran­tów przed kościołem.
  1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii przy­cho­dzą na naukę do kościo­ła we wto­rek i czwar­tek o godz. 15.30.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(10.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Igna­ce­go, Sta­ni­sła­wę i Zeno­na Stop­pa oraz krew­nych z oboj­ga str.
Wto­rek

(11.05.2021r.)

godz. 18.00 + Roma­na Gieł­don ( w 4 rocz.)
Śro­da

(12.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek
Czwar­tek

(13.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Józe­fę i Julia­na oraz Wła­dy­sła­wa i Mar­tę Durajewskich
Pią­tek

(14.05.2021r.)

godz.18.00 ++ Jani­nę i Ste­fa­na Wita­now­skich oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.
Sobo­ta

(15.05.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Fran­cisz­kę i Felik­sa Meca

++ Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz rodzi­ców i zm. rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(16.05.2021r.)

Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pańskiego

godz. 8.15 ++ Ire­nę i Zdzi­sła­wę Krzo­ska ( w 4 rocz. Ireny)
godz. 10.00 ++ Zofię i Józe­fa Oller oraz bra­ci Tade­usza i Jerzego
godz.11.30 - z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże w int. Jana w 18 rocz. urodzin