OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVIII niedziela zwykła 1.08.2021r.

  1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 8 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. Sumę cele­bro­wał będzie ks. Kano­nik Jan Dop­p­ke z Pelplina

Bal­da­chim w cza­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej nie­sie 4 stra­ża­ków OSP ze Złe­go Mięsa

  1. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii.

  1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków czwar­tek 5 sierp­nia br.

  1. przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

  2. po połu­dniu od godz. 15.30 – 16.30

  1. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzę w ponie­dzia­łek od godz. 9.00. (samo­chód pro­szę na godz. 9.00.)

  1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 17.00 – 18.00

  1. W pią­tek o godz. 9.00. pro­szę o pomoc w wysprzą­ta­niu i przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni na uro­czy­stość odpu­sto­wą miesz­kań­ców ul. Kościel­nej i Cichej

  1. Panie z Jastrzę­bia i Zim­nych Zdro­jów pro­szę o gir­lan­dę do pre­zbi­te­rium oraz na ołtarz bocz­ny ( goto­we pro­szę dostar­czyć w czwar­tek po południu).

  1. Cza­so­pi­sma:……………

INTENCJE MSZY ŚW.

 

Ponie­dzia­łek

( 02.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Hen­ry­ka Gór­ne­go, rodzi­ców i teściów (w 14 rocz. Henryka)

Wto­rek

( 03.08.2021r.)

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Koso­buc­ką (z oka­zji urodzin)

Śro­da

( 04.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Pest­kę, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz rodzeństwo

Czwar­tek

(05.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Ire­nę Lewan­dow­ską oraz rodzi­ców i teściów

Pią­tek

06.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Marian­nę i Maria­na War­dyn (w dniu ur. Marian­ny) oraz męża Kazi­mie­rza Chmieleckiego

Sobo­ta

( 07.08.2021r.)

godz. 8.00

godz. 14.00

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Apo­lo­nię i Fran­cisz­ka Ort­man oraz zm. rodzeństwo

Msza św. ślub­na: Moni­ka Lub­czyń­ska – Adrian Parszyk

++ Kry­sty­nę i Lesz­ka Pra­buc­kich (w II rocz. Krystyny

Nie­dzie­la

Odpust Prze­mie­nie­nia Pańskiego

(08.08.2021r.)

godz. 8.15

+ Paw­ła Cie­śliń­skie­go ( w 7 rocz. śm.)

godz. 10.00

+ Zdzi­sła­wę Krzo­ska (z oka­zji urodzin)

godz.11.30

Suma odpu­sto­wa w inten­cji rodzin naszej parafii

 

 

Visits: 802