OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.08.2021r.

  1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu kościo­ła do odpu­stu Prze­mie­nie­nia Pańskiego:
  • Pra­gnę podzię­ko­wać miesz­kań­com ul. Kościel­nej i Polnej któ­rzy pomo­gli przy sprzą­ta­niu naszej świątyni:………………………….oraz pani Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej i pani Łan­gow­skiej ze Złe­go Mięsa
  • Pani Mar­cie i Ada­mo­wi Acker­man za pięk­ną dekorację.
  • Paniom nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji eucharystycznej.
  • Dru­hom OSP Złe Mię­so, któ­rzy nie­śli baldachim
  1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my 5 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30
  2. Odpu­sty w naszym deka­na­cie: dzi­siaj w nie­dzie­le – para­fia Odry – suma o godz. 12.00, jutro w ponie­dzia­łek para­fia Osiecz­na – suma o godz. 11.00
  3. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie ogro­dze­nia pane­lo­we­go z mon­ta­żem przy ple­ba­nii. Posze­rze­nie ogro­dze­nia o 1 m powięk­szy­ło par­king przy ul. Długiej.
  4. Cza­so­pi­sma:…………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 16.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz sio­strę Marię

Wto­rek

( 17.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Ire­ne­usza Cza­piew­skie­go ( w dniu ur.) oraz ojca Stanisława

Śro­da

( 18.08.2021r.)

godz. 18.00

++ bra­ci: Paw­ła, Felik­sa Łan­gow­skich, szwa­gra Sta­ni­sła­wa oraz zm. z rodzi­ny Łan­gow­skich i Che­rek oraz męża Witolda

Czwar­tek

(19.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go, Tere­sę Kna­pik i Hele­nę Kru­czek oraz Roma­na Pawłowskiego

Pią­tek

( 20.08.2021r.)

godz. 18.00

+ Mał­go­rza­tę Wal­kow­ską ( od Róży św. Tere­sy z Łęga) 

Sobo­ta

( 21.08.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go ( w dniu urodzin)

+ Gerar­da Nie­brze­gow­skie­go ( w 27 rocz. śm.) 

Nie­dzie­la

(22.08.2021r.)

godz. 8.15

++ Jadwi­gę, Alfon­sa oraz Sta­ni­sła­wa Leszczyńskich

godz. 10.00

+ Jana Pokrzy­wiń­skie­go ( w 12 rocz. śm.) 

godz.11.30

- w int. Pio­tra z oka­zji 70 uro­dzin – o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże

Visits: 379