OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 Niedziela Zwykła 10 X 2021r.

  1. Dziś przed kościo­łem ogól­no­pol­ska zbiór­ka do puszek na fundację

Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra finan­su­je sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży z małych miej­sco­wo­ści .Zbiór­kę prze­pro­wa­dza­ją nasi kan­dy­da­ci do bierzmowania.

  1. Trwa­ją nabo­żeń­stwa różań­co­we codzien­nie o godz. 17.30. Przez tę modli­twę wypra­sza­my Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych rodzin i całe­go narodu.
  1. Dzi­siaj naszą wspól­ną modli­twę różań­co­wą ofia­ru­je­my za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II.
  1. Moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.
  1. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci elem. Beto­no­wych sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrob­ków z cmen­ta­rza. Liście skła­da­my przy meta­lo­wym śmiet­ni­ku, a nie na gan­ku – bez pla­sti­ku i szkła!
  1. Przed kościo­łem roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „Piel­grzym”.

7. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30 – spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia (kla­sy 7 i 8)

 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 11.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Boże­nę Brzóz­kow­ską ( w 6 rocz.) oraz rodzi­ców chrzest­nych: Marię i Henryka

Wto­rek

( 12.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Jana Wojak

Śro­da

( 13.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców: Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz Wie­sła­wę Słomińską

Czwar­tek

(14.09.2021r.)

godz.17.00

godz. 17.30

++ Roma­na Lip­skie­go oraz jego rodzi­ców Hali­nę i Zygmunta

Nabo­żeń­stwo różańcowe

Pią­tek

( 15.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz sio­strę Marię

Sobo­ta

( 16.09.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Leona Muszar­skie­go ( w 11 rocz.) i rodzi­ców z oboj­ga str.

CHRZEST: Domi­ni­ka Mania

Nie­dzie­la

(17.09.2021r.)

godz. 8.15

+ Ger­tru­dę Galikowską

godz. 10.00

++ Marię i Jana Che­rek ( w 6 rocz. Marii)

godz.11.30

++ Jana Hal­l­mann oraz synów Witol­da i Mar­ka ( w rocz. śm. Jana)