OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 7 XI 2021r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza………………………….
  2. W czwar­tek 11 listo­pa­da – dzień modlitw w inten­cji Ojczy­zny –rocz­ni­ca Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści . (Po dłu­giej nie­wo­li i zabo­rach Pol­ska na nowo odro­dzi­ła się. Tak­że i dziś potrze­ba nam odro­dze­nia i to w róż­nych wymia­rach nasze­go życia). Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15., 10.00. i 11.30. Po każ­dej Mszy św. modli­twa w int Ojczyzny. 
  1. Listo­pad to mie­siąc smut­nych reflek­sji, a tak­że myśli owia­nych nadzie­ją. Powo­li dobie­ga koń­ca rok litur­gicz­ny. Trze­ba nam zasta­no­wić się nad cza­sem minio­nym, aby zoba­czyć świa­tła nadziei na przy­szłość – tę naj­bliż­szą i tę dal­szą się­ga­ją­cą aż po wieczność.
  2. W pią­tek – Msza św. wspól­na za naszych zmar­łych o godz. 16.00.
  1. Wypa­lo­ne szkla­ne i pla­sti­ko­we zni­cze pro­szę wyrzu­cać do pojem­ni­ka na śmieci.
  2. Ser­decz­nie dzię­ku­ję uczniom, nauczy­cie­lom, har­ce­rzom szko­ły w Łęgu za wygra­bie­nie liści wokół kościo­ła i na cmentarzu.
  3. Piel­grzym”……….
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na WSD w Pelplinie.
  2. Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry zapra­sza na kon­cert Krzysz­to­fa Zalewskiego……..

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek( 8.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Ste­fa­na Cie­śliń­skie­go ( w dniu urodzin)

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go, rodzi­ców i teściów

Wto­rek

( 9.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Lesz­ka Eber­tow­skie­go ( w dniu urodzin)

+ Ste­fa­na Boro­wiak ( w 30 rocz. śm.)

Śro­da

( 10.11.2021r.)

godz. 17.00

godz.18.00

++ rodzi­ców: Marię i Ryszar­da Schmidt oraz Tade­usza Sowińskiego

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Jerze­go Żar­na z Lipek Gór­nych m‑c po śm.

Czwar­tek

Świę­to Niepodległości 

(11.11.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

++ Ewę i Win­cen­te­go, Sta­ni­sła­wa, Roma­na oraz Mie­czy­sła­wa Megger

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go ( dziad­ków oraz rodzi­ców chrzestnych)

++ Leona Fie­rek , rodzi­ców: Wan­dę i Igna­ce­go Wąs

Pią­tek

(12.11.2021r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 17.00

- w int. Zofii i Andrze­ja z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w 10 rocz. ślubu 

++ Msza wspól­na za naszych zmarłych

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Sztor­mow­skich oraz Bro­ni­sła­wę i Izy­do­ra Brańka

Sobo­ta

( 13.11.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 17.00

++ Aloj­ze­go i Hele­nę Stur­mow­skich oraz rodziców

+ Kry­sty­nę Koło­dziej­ską z Zim­nych Zdro­jów (m‑c po śm. )

++ Sta­ni­sła­wa Szy­fel­be­in ( w 25 rocz.) i syna Krzysztofa

Nie­dzie­la

(14.11.2021r.)

godz. 8.15

++ Hele­nę i Józe­fa Narloch , rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Leoka­dię, Bro­ni­sła­wa i Zbi­gnie­wa Kloska

godz.11.30

++ Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( w 15 rocz. śm. Antoniego)