OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2.01.2022 r.

 1. W czwar­tek 6 stycz­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Trzech Kró­li – Obja­wie­nie Pań­skie. Msze św. w tym dniu o godz. 8.15., 10.00. i 11.30. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na jest na misje katolickie.

 2. W tym wyjąt­ko­wym dla nas wszyst­kich roku pan­de­mii panu­ją­cej na całym świe­cie wie­le spraw, spo­tkań, pla­nów ule­ga cał­ko­wi­tym zmia­nom. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo Kolę­dy będą w naszej para­fii mia­ły inny cha­rak­ter. W tym roku obec­nie nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach a w to miej­sce będą odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Przed­sta­wi­ciel rodzi­ny otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, ksią­żecz­kę oko­licz­no­ścio­wą „Powróć­my na Eucha­ry­stię” oraz pro­gram dusz­pa­ster­ski z tek­stem modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w gablo­tach ogło­szeń i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy, czy wio­ski pro­szę, w zakry­stii podać oso­by star­sze i cho­re, w inten­cji któ­rych będę się modlił. Indy­wi­du­al­nie odwie­dzę po Mszy św. kolędowej:

 3. Rodzi­ny, któ­re zamiesz­ka­ły w nowym domu i pro­szą o jego poświę­ce­nie i bło­go­sła­wień­stwo rodziny

 4. Oso­by, któ­re w okre­sie ostat­nich dwóch lat zamiesz­ka­ły w naszej para­fii ( Pro­szę o pojazd )

 5. Spo­wiedź I – piąt­ko­wa – od godz. 16.00 – 17.00 ( dla wszyst­kich oraz obo­wiąz­ko­wo dla kan­dy­da­tów do bierzmowania)

 6. W zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „Piel­grzy­ma” na I kwar­tał 2021r. ‑25,90 zł – 7 nr

 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na wywóz śmie­ci z cmentarza.

 8. POGRZEBY:

 • Ponie­dzia­łek – godz. 11.30 – pogrzeb śp. Dariu­sza Geł­don (lat 52) z Zim­nych Zdro­jów. Róża­niec w świe­tli­cy szkol­nej o godz. 17.00
 • Wto­rek – godz. 10.30 – pogrzeb śp. Andrze­ja Boro­wiak (lat 53) z Kla­ska­wy. Róża­niec w koście­le ponie­dzia­łek o godz. 16.00 i wto­rek w kapli­cy cmen­tar­nej o godz. 10.00

 • Śro­da – godz. 10.00 – pogrzeb śp. Roma­na Ryba­kow­skie­go (lat 67) z Łąg – Kolo­nii. Róża­niec w domu żało­by o godz. 18.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(03.01.2022r.)

godz. 8.15

godz. 17.00

++ rodzi­ców Kla­rę i Karo­la Sowa

- Msza św. kolę­do­wa ul. Choj­nic­ka od p. Miko­łaj­skich, Ogro­do­wa, Łąko­wa do figury

Wto­rek

(04.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – Jastrzę­bie

Śro­da

(05.01.2022r.)

godz.8.00

godz. 17.00

+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego

- Msza św. kolę­do­wa Kęsza, Sza­ry Kesz

Czwar­tek

Uro­czy­stość Trzech Króli

(06.01.2022r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz.11.30

+ Tere­sę Warn­ke ( w 4 rocz.)

+ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go ( w 9 rocz.)

++ Ste­fa­nię, Hele­nę West­fal oraz rodzi­ców i rodzeństwo

Pią­tek

(07.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa - Szysz­ko­wiec

Sobo­ta

(08.01.2022r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 17.00

++ Mał­go­rza­tę i Leona Walkowskich

Msza św. ślub­na: Pau­li­na Szulc – Mate­usz Berendt

+ Tere­sę Jankowską

Nie­dzie­la

(9.01.2022r.)

godz. 8.15

++ Roma­na Pest­ka ( w 10 rocz.) jego rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

++ Ilo­nę Hel­ta ( w 3 rocz.) oraz ojca Eugeniusza

godz.11.30

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( w 3 rocz.) oraz zm. z rodzi­ny Zabroc­kich i Kropidłowskich