OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022

  1. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  2. Trwa kar­na­wał. Czy w ty cza­sie nie zapo­mi­na­my o Bogu i o naszych reli­gij­nych obo­wiąz­kach? Czy po sobot­niej zaba­wie nie zwal­nia­my się z uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii? Posta­wie­nie sobie tych pytań i danie zgod­nych z sumie­niem odpo­wie­dzi jest naszym moral­nym obowiązkiem.

  1. Naszą modli­twą i czyn­ną ofia­rą wspie­raj­my wszyst­kich potrze­bu­ją­cych nasze­go dobre­go ser­ca. Czas zimo­wy to tak­że trud­ny okres dla bar­dzo wie­lu ludzi. Pomóż­my go prze­żyć naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym, tych nigdy wśród nas nie zabraknie.

  1. Przed kościo­łem roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­sma: „ Piel­grzym”, a w zakry­stii w ramach prenumeraty.

  1. 1% podat­ku na Caritas……. 

  1. POGRZEB: śp. Wła­dy­sła­wy Lan­dow­skiej ‑Wojak (lat 83)

z Jastrzę­bia – we wto­rek o godz. 9.30

Róża­niec w remi­zie w Złym Mię­sie: sobo­ta, nie­dzie­la, ponie­dzia­łek o godz. 18.00, wto­rek o godz. 9.00 w kapli­cy cmentarnej.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(14.02.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Edmun­da Kołat­ka ( w I rocz. śm.)

+ Msza św. zb. za śp. Ludwi­ka Lub­czyń­skie­go (z ul. Dwor­co­wej) m‑c po śm.

Wto­rek

(15.02.2022r.)

godz. 9.30

godz. 16.00

godz. 17.00

POGRZEB śp. Wła­dy­sła­wy Lan­dow­skiej – Wojdak

z Jastrzę­bia

+ Msza św. zb. za śp. Hen­ry­ka Jutrzen­kę Trze­bia­tow­skie­go z Wądołów

++ Mar­tę, Igna­ce­go Duszyń­skich (w rocz. śm. Ignacego)

Śro­da

(16.02.2022r.)

godz. 17.00

++ Aloj­ze­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców Kla­rę i Antoniego

Czwar­tek

(17.02.2022r.)

godz. 17.00

++ Wan­dę, Edmun­da i Zeno­na Redlar­skich (w 7 rocz. Wandy)

Pią­tek

(18.02.2022r.)

godz. 17.00

++ zm. z rodzi­ny Kiedrowskich

Sobo­ta

(19.02.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Mar­ka Hal­l­man (w 2 rocz.)

+ Józe­fa Fle­ming z Lipek Dol­nych (w 1 rocz.)

Nie­dzie­la

(20.02.2022r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka (z oka­zji rocz. śm.)

godz. 10.00

++ Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich (w 2 rocz. śm. Kazimierza)

godz.11.30

++ Ber­nar­da, Marię, Ger­tru­dę Romp­kow­skich oraz Jana Gliszczyńskiego