Betlejemskie Światełko Pokoju

Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju prze­by­ło nie­sa­mo­wi­cie dłu­gą dro­gę. Jutro (22.12) może poja­wić się rów­nież w Waszych domach.
Zapra­sza­my na uro­czy­ste prze­ka­za­nie Świa­tła z Betle­jem jutro (22.12) o godzi­nie 18 w Koście­le p.w. N.N.M.P. w Łęgu.

Visits: 63