OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 19.07.2020r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza na wysy­pi­sko w Nowym Dwo­rze k/Chojnic.
  2. W śro­dę 22 lip­ca w Czer­sku odpust św. Marii Mag­da­le­ny – suma odpu­sto­wa o godz. 18.00.
  3. W nie­dzie­lę 26 lip­ca wspo­mi­na­my św. Joachi­ma i Annę – rodzi­ców NMP. Dzień modlitw za rodzi­ców, bab­cie, dziad­ków, za naj­star­szych para­fian, star­ców i emerytów.

  1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 9 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.

Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.

  1. Cza­so­pi­sma kato­lic­kie: „Piel­grzym” pre­nu­me­ra­ta na III kwar­tał (6 nr – 21 zł.)

  1. Pogrzeb śp. Sta­ni­sła­wa Lubiń­skie­go z Będź­mie­ro­wic (Buko­wa Góra) w ponie­dzia­łek godz. 9.30.

INTENCJE MSZY ŚW.

Poniedziałek

(20.07.2020r.)

godz. 9.30.

godz. 18.00.

POGRZEB: + Sta­ni­sła­wa Lubiń­skie­go z Będźmierowic

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. i zdro­wie w int. Bar­ba­ry i Pio­tra Narloch w 30 rocz. małżeństwa

Wto­rek

(21.07.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Bar­ba­rę Koso­budz­ką z Zawa­dy (w dniu urodzin)

++ Annę Pest­ka oraz zm. z rodzi­ny Pest­ka i Wachowicz

Śro­da

(22.07.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 16.00.

++ Hele­nę, Wła­dy­sła­wa i Edwar­da Wojdanowskich 

++ Marian­nę i Felik­sa Wons oraz zm. rodzeństwo

Czwar­tek

(23.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Józe­fę i Julia­na oraz Mar­tę i Wła­dy­sła­wa Durajewskich
Pią­tek

(24.07.2020r.)

godz. 18.00. ++ Hele­nę i Dawi­da Sikor­skich (w rocz. śm. Heleny) 
Sobo­ta

(25.07.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Lidię i Bog­da­na oraz Toma­sza Różańskich

+ Jerze­go Berendt (w 24 rocz.)

Nie­dzie­la

(26.07.2020r.)

godz. 8.15. ++ Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka (z oka­zji ur. Wandy)
godz. 10.00. ++ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik (z oka­zji uro­dzin Edmunda) 
godz.11.30. ++ Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Karol Resz­ka, kawa­ler, Lip­ki Dol­ne 2

Kari­na Grzesz­czak, pan­na, Śli­wi­ce , Osie­dle Mło­dych 5a