OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVIII niedziela zwykła 2.08.2020r.

1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 9 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30., któ­rą cele­bro­wał będzie ks. Woj­ciech Bęben – prof. dr hab., wykła­dow­ca w Semi­na­rium Duchow­nym oraz na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Antro­po­log, były misjo­narz w Oce­anii i Polinezji.

Bal­da­chim w cza­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej nie­sie 4 stra­ża­ków OSP ze Złe­go Mięsa.

2. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii.
3. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków w czwar­tek 6 sierp­nia br.
przed połu­dniem od godz. 10.00. – 11.00.
po połu­dniu od godz. 15.30. – 16.30.
Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzę we wto­rek od godz. 9.00. (samo­chód pro­szę na godz. 9.00.)
4. W pią­tek o godz. 9.00. pro­szę o pomoc w wysprzą­ta­niu i przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni na uro­czy­stość odpu­sto­wą miesz­kań­ców ul. Dłu­giej od szo­sy do ple­ba­nii – stro­na pra­wa i lewa.
5. Panie z Jastrzę­bia i Zim­nych Zdro­jów pro­szę o gir­lan­dę do pre­zbi­te­rium oraz na ołtarz bocz­ny (goto­we pro­szę dostar­czyć w pią­tek po południu).
6. Cza­so­pi­sma:……………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek ( 3.08.2020r.)

godz. 17.00. godz. 18.00.

++ Edmun­da Leper oraz żonę Mar­tę (z oka­zji 3 rocz. śm. Edmun­da ++ Jadwi­gę i męża Sta­ni­sła­wa Mania z Łąg Kolonii

Wto­rek (4.08.2020r.)

godz. 17.00. godz. 18.00.

+ Agniesz­kę Cza­piew­ską (w I rocz. śm.) ++ Ire­nę Lewan­dow­ską i zm. rodziców

Śro­da (5.08.2020r.)

godz. 8.00. godz. 17.00. godz. 18.00.

+ Msza św. zb. za śp. Krzysz­to­fa Lom­nitz z ul. Dwor­co­wej m‑c po śm. + Msza św. zb. za śp. Hen­ry­ka Dul­skie­go z Nowych Prus m‑c po śm. + Kle­men­sa Gier­wa­tow­skie­go (w 2 rocz.)

Czwar­tek (6.08.2020r.)

godz. 17.00. godz. 18.00.

+ Msza św. zb. + Kazi­mie­rza Zabroc­kie­go z ul. Choj­nic­kiej m‑c po śm. ++ Kry­sty­nę Pią­tek (w 6 rocz.) oraz rodzi­ców i teściów

Pią­tek (7.08.2020r.)

godz. 17.00. godz. 18.00.

+ Msza św. zb. za śp. Maria­na Orze­chow­skie­go z ul. Dłu­giej m‑c po śm. ++ Marian­nę i Jana War­dyn ( w dniu ur. Marian­ny) oraz męża Kazi­mie­rza Chmieleckiego

Sobo­ta (8.08.2020r.)

godz. 8.00. godz. 18.00.

++ rodzi­ców Libi­szew­skich oraz Ossow­skich i zm. rodzeń­stwo ++ zm. bra­ci: Wło­dzi­mie­rza, Tade­usza i Jana Wojak 

Nie­dzie­la (9.08.2020r.)

godz. 8.15.

++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go (w 6 rocz.) oraz Leona Wasi­niew­skie­go (w 75 rocz. śm.)

godz. 10.00.

++ Józe­fa Banach, rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz.11.30.

Suma odpu­sto­wa w inten­cji para­fian z pro­ce­sją eucharystyczną

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
  • Marcin Weltrowski, kawaler, parafia Łąg
Adriana Czapiewska, panna, parafia Czersk