INTENCJE MSZY ŚW. od 10 do 16 sierpnia 2020 r.

Ponie­dzia­łek

(10.08.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Jana i Annę Sikor­skich oraz Gerar­da i Łucję Ackerman

++ Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz rodzi­ców i zm. rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Wto­rek

(11.08.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Miro­sła­wa Krzo­ska ( w I rocz. śm.)

++ Zdzi­sła­wę Krzo­ska z oka­zji urodzin

Śro­da

(12.08.2020r.)

godz. 8.00.

 

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Łucję i Gerar­da Acker­man ( w rocz. śm. Łucji)

+Msza św. zb. za śp. Rober­ta Lomnitz

++ Marię i Leona Giełdon

Czwar­tek

(13.08.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Hen­ry­ka Gór­ne­go, jego rodzi­ców i teściów

++ Hen­ry­ka i Mar­tę Włoch ( w rocz. śm. Hen­ry­ka , za ich rodzi­ców i teściów)

Pią­tek

(14.08.2020r.)

godz. 18.00.

godz. 19.00.

++ Gerar­da Nie­brze­gow­skie­go ( w XXV rocz. śm.)

++ Tere­sę i Maria­na Bie­sek oraz ich syna Wiesława

Sobo­ta

(15.08.2020r.)

Wnie­bo­wzię­cie Naj­święt­szej Maryi Panny

godz. 8.15.

godz. 10.00.

godz. 18.00.

++ Zofię Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

++ rodzi­ców: Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich oraz Marię i Kazi­mie­rza Mania ( w V rocz. Marty)

++ Ire­ne­usza ( w rocz. ur.) i ojca Stanisława

CHRZTY:

  • Filip Saba­tow­ski
  • Zuzan­na Galikowska
Nie­dzie­la

(16.08.2020r.)

godz. 8.15. ++ Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich, Hele­nę i Józe­fa Narloch
godz. 10.00. + Bry­gi­dę Lan­gow­ską ( w V rocz.)
godz.11.30. ++ Edmun­da i Jadwi­gę Osow­skich oraz Stanisława