OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI Niedziela Zwykła 27 IX 2020r.

  1. Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. – 31 dzie­ci naszej para­fii przy­stą­pi do I Komu­nii św. W ramach tzw. „ Bia­łe­go Tygo­dnia” dzie­ci uczest­ni­czą we Mszy św. o godz. 16.00. ( od czwart­ku do sobo­ty po Mszy św. odma­wia­my 10-tkę różań­ca świętego ).

  2. W tym tygo­dniu I- pią­tek mie­sią­ca – spo­wiedź od godz. 15.00. – 16.00.

  1. W sobo­tę po Mszy św. o godz. 8.00. nabo­żeń­stwo i róża­niec wspól­not modlitewnych.

  1. „ Piel­grzym”… pre­nu­me­ra­ta na III kwar­tał – 21 zł. – 6 nr

  1. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30. poświę­ce­nie różań­ców dzie­ci klas III oraz spo­tka­nie z rodzicami.