OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 Niedziela Zwykła 11 X 2020r.

  1. Dziś przed kościo­łem ogól­no­pol­ska zbiór­ka do puszek na fun­da­cję: „ Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra finan­su­je sty­pen­dia dla uzdol­nio­nych uczniów z małych miej­sco­wo­ści o dużym bez­ro­bo­ciu. Zbiór­kę prze­pro­wa­dza­ją kan­dy­da­ci do bierzmowania.

  2. Za tydzień kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  3. Trwa­ją nabo­żeń­stwa różań­co­we codzien­nie o godz. 16.30., a Msza św. wie­czor­na o godz. 17.00. Przez tę modli­twę wypra­sza­my Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych rodzin i całe­go narodu.

  1. Dzi­siaj naszą wspól­ną modli­twę różań­co­wą ofia­ru­je­my za wsta­wien­nic­twem papie­ża Świę­te­go Jana Paw­ła II.

  1. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.

  1. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci elem. beto­no­wych sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrob­ków z cmen­ta­rza. Liście skła­da­my przy meta­lo­wym śmiet­ni­ku, a nie na gan­ku – bez pla­sti­ku i szkła!

  1. Przed kościo­łem roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „Piel­grzym” (w zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę na IV kwar­tał – 24,50 zł.- 7 nr) 

  1. Dzię­ku­ję ofia­ro­daw­com, któ­rzy zło­ży­li się na odno­wie­nie figu­ry Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Zawa­dzie oraz wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li przy renowacji.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(12.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

godz. 18.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Msza św. zb. za śp. Miro­sła­wa Zabroc­kie­go ze Sta­rych Prus m‑c po śm.,

+ Maria­na Orze­chow­skie­go (z ul. Dłu­giej) od sio­stry Bar­ba­ry ze Złot­nik Kujawskich

Wto­rek

(13.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Cze­sła­wa Bie­sek (w V rocz.) oraz rodzi­ców i dziadków

Śro­da

(14.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Marian­nę i Grze­go­rza oraz dziad­ków Połom

Czwar­tek

(15.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Tere­sę i Maria­na Orze­chow­skich (z ul. Dłu­giej) – od Artu­ra z rodziną

Pią­tek

(16.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz zm. z rodziny

Sobo­ta

(17.10.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 16.30.

godz. 17.00.

++ Jana Hal­l­man oraz synów Witol­da i Mar­ka (w rocz. śm. Jana)

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Feli­cję i Wła­dy­sła­wa Pału­bic­kich oraz synów Roma­na i Kazimierza

CHRZEST: Gra­cjan Kowalczyk

Nie­dzie­la

(18.10.2020r.)

godz. 8.15.

+ Tere­sę Gieł­don z Zim­nych Zdro­jów (z oka­zji urodzin)

godz. 10.00.

+ Ger­tru­dę Galikowską

godz.11.30.

++ Hen­ry­ka Kąko­lew­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.