Ogłoszenia Duszpasterskie 18–25.10.2020

  1. W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją obostrzeń pan­de­micz­nych i nowych zasad ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z zali­cze­nia nasze­go powia­tu do Stre­fy Czer­wo­nej poda­ję nastę­pu­ją­ce informacje :

* w naszym koście­le wewnątrz może gro­ma­dzić się jed­no­cze­śnie na nabo­żeń­stwach do 170 osób nie licząc służ­by litur­gicz­nej i osób na zewnątrz kościo­ła. Wszy­scy z zacho­wa­niem dystan­su i obo­wiąz­ko­wo w maseczkach.

* Komu­nię św. będę udzie­lał na rękę. Oso­by, któ­re z innych racji chcą przy­jąć komu­nię św. do ust pod­cho­dzą na końcu.

* Obec­nie obo­wią­zu­ją nowe ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pogrze­ba­mi. W naszym koście­le może być do 170 osób, pozo­sta­łe oso­by na zewnątrz z zacho­wa­niem dystan­su. Nato­miast na cmen­ta­rzu przy trum­nie może stać do 10 osób, pozo­sta­łe mogą się roz­pro­szyć sta­jąc z daleka.

* Wszyst­kie bie­żą­ce infor­ma­cje będą poda­wa­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, któ­rą pro­szę śledzić.

  1. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o godz. 17.00,a przed Mszą św. o godz. 16.30. nabo­żeń­stwo różań­co­we.

  1. Pro­szę Rodzi­ców, dzie­ci i mło­dzież o odma­wia­nie codzien­nie do zakoń­cze­nia paź­dzier­ni­ka 1 dzie­siąt­ki różań­ca w tak szcze­gól­nej inten­cji zdro­wia i usta­nia epidemii. 

  1. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dnia Zadusz­ne­go. Zadbaj­my o gro­by naszych bli­skich a tak­że tych o któ­rych już nikt nie pamię­ta. Śmie­ci wyrzu­ca­my tyl­ko do śmiet­ni­ków i wszy­scy dbaj­my o porzą­dek na naszym cmen­ta­rzu. Przy­po­mi­nam tak­że o obo­wiąz­ku prze­dłu­ża­nia miejsc na cmen­ta­rzu po 20 latach od dnia zło­że­nia zwłok, gdyż przy bra­ku prze­dłu­że­nia utra­ci­my pra­wo do miej­sca zgod­nie ze sta­tu­ta­mi cmentarnymi.

  2. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
  3. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Tydzień Misyj­ny pod hasłem: „Oto ja poślij mnie”.

  4. W przy­szła nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Poświę­ce­nia Kościoła.

  5. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę mia­ło odbyć się licze­nie wier­nych z racji zaist­nia­łej sytu­acji nie odbę­dzie się w tym roku. 

  6. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza……

Intencje mszalne

Ponie­dzia­łek

(19.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

godz. 18.00.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

++ Ire­nę i Jana Orli­kow­skich z Przyjaźni

Wto­rek

(20.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

++ rodzi­ców: Jana i Cecy­lię Bie­sek oraz Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyńskich

Śro­da

(21.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

++ Lidię, Bog­da­na i Toma­sza Różańskich

Czwar­tek

(22.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

++ Annę Narloch ( w 4 rocz.) rodzi­ców oraz zm. rodzeństwo

Pią­tek

(23.10.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 16.30.

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Wła­dy­sła­wa i Ste­fa­nię Ostrow­skich ( w 12 rocz. Władysława

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Łuka­sza Giełdon

+ Toma­sza Duraj ( z oka­zji 42 urodzin)

Sobo­ta

(24.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

godz. 18.00.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie z oka­zji 50 rocz. ślubu

++ Mar­tę i Wan­dę Stor­mow­skich oraz ich rodziców

Nie­dzie­la

(25.10.2020r.)

godz. 8.15.

++Mar­tę i Leona Hoppe

godz. 10.00.

++ Tade­usza Odya i rodzi­ców z oboj­ga str. oraz bra­ta Grze­go­rza Kolińskiego

godz.11.30.

+ Bole­sła­wa Fie­rek ( w rocz. sm.)

 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Woj­ciech Chrzan, kawa­ler, par. Borzyszkowy

Micha­li­na Sikor­ska, pan­na, par. Łąg