OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU 20 XII 2020r.

  1. W naszej para­fii spo­wiedź adwen­to­wa w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę od g. 16.30.- 17.00.
  2. Jak­że bli­sko już świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Czy do prze­ży­wa­nia ich praw­dzi­wie po chrze­ści­jań­sku odpo­wied­nio się przygotowaliśmy?

Naro­dze­nie Pana świę­tuj­my z czy­stym ser­cem. W ten spo­sób uka­że­my nie tyl­ko sobie, ale i innym, wła­ści­wy wymiar i sens świę­to­wa­nia Boże­go Naro­dze­nia. Niech wyra­zi się ono nie tyl­ko przez upo­min­ki, zasta­wio­ny stół i ustro­jo­ną cho­in­kę, ale przede wszyst­kim przez uka­za­nie sen­su i zna­cze­nia tego fak­tu, że Bóg wkro­czył w nasze życie, histo­rię całej ludz­ko­ści i w ten spo­sób nasze­mu życiu nadał Boży wymiar.

  1. W czwar­tek już WIGILIA. Sło­wo, więc o tym, jedy­nym, pięk­nym i wymow­nym dniu w roku. Zadbaj­my o tra­dy­cyj­ną chrze­ści­jań­ską opra­wę wigi­lij­nej wie­cze­rzy. To wspa­nia­ła, jedy­na i może już dla nas nie­po­wta­rzal­na oka­zja pojed­na­nia naszych tak czę­sto zwa­śnio­nych i skłó­co­nych rodzin. Niech wigi­lij­nej wie­cze­rzy towa­rzy­szy wspól­na modli­twa, lek­tu­ra Pisma Świę­te­go o naro­dze­niu Zba­wi­cie­la świa­ta, łama­nie opłat­kiem oraz wspól­ny śpiew kolęd i pasto­ra­łek. Usuń­my sta­now­czo zwy­czaj poda­wa­nia na wigi­lij­ny stół napo­jów alko­ho­lo­wych. Wie­cze­rza wigi­lij­na z alko­ho­lem na sto­le nie jest wie­cze­rzą chrze­ści­jań­skiej rodzi­ny. W wigi­lię zale­ca­na jest wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

  2. PASTERKA o godz. 24.00.

  • Następ­ne Msze św. w Boże Naro­dze­nie o godz. 10.00. i 11.30.

  1. W dru­gie Świę­to Boże­go Naro­dze­nia Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.

  2. Opła­tek wigi­lij­ny, kalen­darz misyj­ny oraz cza­so­pi­smo „ Piel­grzym” moż­na nabyć w kapli­cy bocz­nej w dzi­siaj przed i po Mszach św.
  1. Msze św. wie­czor­ne w tym tygo­dniu o godz. 17.00 ( ponie­dzia­łek, wto­rek – roraty)
  2. W tym roku nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach, a w to miej­sce będą odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy i wio­ski. Na Mszę św. kolę­do­wą zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny, któ­ry otrzy­ma – poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, węgie­lek, bute­lecz­kę z wodą świę­co­ną oraz oko­licz­no­ścio­wy para­fial­ny obra­zek kolę­do­wy z modli­twą, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych podam w II i III świę­to oraz umiesz­czę w ogło­sze­niach i na stro­nie parafialnej.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(21.12.2020r.)

godz. 8.15

godz. 17.00

+ Marię Bie­sek ( w X rocz. śm.) 

++ Fran­cisz­ka i Zofię Pastwa oraz zm. z rodzi­ny (Fran­ci­szek pocho­dzą­cy z Zawa­dy jest pocho­wa­ny we Francji)

Wto­rek

(22.12.2020r.)

godz. 17.00 ++ Leona Nel­ke (w XI rocz.) i rodzi­ców z oboj­ga str.)
Śro­da

(23.12.2020r.)

godz. 17.00 ++ Zdzi­sła­wę, Ire­nę Krzo­ska oraz rodzi­ców i dziad­ków z oboj­ga str.)
WIGILIA

Czwar­tek

(24.12.2020r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

++ Zofię i Jana Macie­je­wicz oraz Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łengowskich

- + Msza św. zb. Za śp. Ire­nę Szmel­ter z Zim­nych Zdro­jów m‑c po śm.

Uro­czy­stość Boże­go Narodzenia

(25.12.2020r.)

godz.24.00

godz. 10.00

godz. 11.30

PASTERKA – w int. parafian

+ Edmun­da Banach (w XVII rocz. śm.)

++ Alfon­sa Pastwa oraz rodzi­ców: Jana i Wiktorię

II Świę­to

Sobo­ta

(26.12.2020r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30.

++ Annę i Micha­ła Obszar­skich oraz ich rodziców

++ rodzi­ców: Gwiz­da­ła, Acker­mann, Ire­nę Sale­witz i syna Roberta

++ Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Świę­tej Rodziny

Nie­dzie­la

(27.12.2020r.)

godz. 8.15 ++ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w para­fii Łąg
godz. 10.00 + Leona Muszarskiego
godz.11.30 ++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go i zm. z rodzi­ny Wasiniewskich