OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ADWENTU 13 XII 2020r.

  1. Żyje­my w trud­nym cza­sie, gdy epi­de­mia Koro­na­wi­ru­sa napeł­ni­ła wie­lu z nas lękiem o zdro­wie swo­je i naj­bliż­szych. Wie­lu oba­wia się o swo­je miej­sca pra­cy. Obra­zy kościo­łów w któ­rych może prze­by­wać ogra­ni­czo­na licz­ba wier­nych. W Pol­sce wie­lu z nas jest zaszo­ko­wa­nych ogrom­ną agre­sją wobec budyn­ków kościel­nych, kapła­nów czy też ogrom­na agre­sja wobec wszyst­kie­go co świę­te. Pro­szę Was Dro­dzy o modli­twę, i o to, aby­śmy byli zawsze czy­tel­ny­mi zna­ka­mi Chry­stu­sa wobec naszych bliźnich.

  2. Apel o odda­wa­nie osocza……….

  1. Kolek­ta dzi­siej­sza na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą wkra­cza­my w okres bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Może to wła­śnie moment na korek­tę nasze­go postę­po­wa­nia, na pojed­na­nie się z Bogiem i bliź­ni­mi poprzez szcze­rą spo­wiedź św.

W naszej para­fii będę słu­chał spo­wie­dzi św. pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. tzn. od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 16.30.

  1. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my Kwar­tal­ne dni modlitw o chrze­ści­jań­skie życie rodzin. Nie lek­ce­waż­my współ­cze­snych zagro­żeń i zor­ga­ni­zo­wa­nych ata­ków wro­gów rodzi­ny. Jest ona prze­cież pierw­szym, pod­sta­wo­wym i natu­ral­nym śro­do­wi­skiem chrze­ści­jań­skie­go wycho­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia wiary.

  1. Przy­go­to­wu­jąc się do Świąt Boże­go Nara­dze­nia pamię­taj­my o naszych chrze­ści­jań­skich i naro­do­wych tra­dy­cjach. Niech nie zabrak­nie w naszych domach wigi­lij­ne­go opłat­ka i pło­ną­cej świe­cy Caritas.

  1. Opła­tek wigi­lij­ny moż­na naby­wać w kapli­cy bocz­nej w nie­dzie­lę przed i po Mszach św.

  1. W sobo­tę 19 grud­nia o godz. 9.30. usta­wia­my cho­in­ki w prezbiterium.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 14.12.2020r.)

godz. 17.00.

++ Jana i Cecy­lię Bie­sek ( w 28 rocz. śm.) oraz ich dzieci 

Wto­rek

( 15.12.2020r.)

godz. 17.00.

++ Marian­nę i Jana War­dyn ( w 20 rocz. Marian­ny) oraz zm. z rodzi­ny War­dyn i Pytlik

Śro­da

( 16.12.2020r.)

godz. 17.00.

++ Zdzi­sła­wa Osow­skie­go oraz rodzi­ców Bole­sła­wę i Władysława

Czwar­tek

(17.12.2020r.)

godz. 17.00.

++ rodzi­ców: Bar­ba­rę i Tade­usza oraz dziad­ków Giełdon

Pią­tek

( 18.12.2020r.)

godz.17.00.

++ Anto­nie­go Nel­ke, rodzi­ców z oboj­ga str. i zm. rodzeństwo

Sobo­ta

( 19.12.2020r.)

godz. 17.00.

++ Wie­sła­wa Szulc ( w 6 rocz. śm.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.)

CHRZTY:

  • Niko­dem Wilczewski
  • Igor Ćwi­kliń­ski

IV Nie­dzie­la Adwen­tu

(20.12.2020r.)

godz. 8.15.

++ Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe

godz. 10.00.

+ Wal­de­ma­ra Sowińskiego

godz.11.30.

++ Sta­ni­sła­wa , Ire­nę Wró­blew­skich oraz z rodzi­ny Łepek i Szyfelbein