OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu

  1. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 10.00 ( za udział wGorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny )

  1. W śro­dę o godz. 17.00. Mszą św. i Nowen­ną do M.B.N.P.

  1. W pią­tek spo­wiedź I piąt­ko­wa godz. 15.00 – 16.00

  1. W pią­tek nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 16.00.

  1. Cza­so­pi­sma : „ Pielgrzym”………..

  1. Dziś kolek­ta na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Seba­stian Zblew­ski, zwią­za­ny cywil­nie, Czersk 

Ange­li­ka Ros, zwią­za­na cywil­nie, Czersk 

  • Mate­usz Jan Olej­ni­czak, kawa­ler, Chojnice 

Karo­li­na, Kata­rzy­na Sowin­ska, pan­na, Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(1.03.2021r.)

godz. 8.15

godz.16.00

godz. 17.00

++ Jadwi­gę i Józe­fa Połom, Marię War­czak i Ali­cję Hasse

+ Msza sw. zb. m‑c po śm. za śp. Jerze­go Czar­now­skie­go z Będźmierowic

++ Aloj­ze­go, Hele­nę Stur­mow­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

(2.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

++ Cze­sła­wa Waj­dzik ( w 21 rocz. śm.) oraz zm. z rodziny

++ Zofię i Jana Macie­je­wicz oraz sio­strę Bożenę

Śro­da

(3.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Józe­fa Kąt­ne­go z Kęszy m‑c po pogrzebie

++ Hali­nę i Sta­ni­sła­wa Sowin­skich (w 2 rocz. Haliny

Czwar­tek

(4.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Prak­se­dę Babiń­ską z Łąg – Kol. m‑c po pogrzebie

++ Hele­nę i Jana Kla­man oraz cór­kę Irenę 

Pią­tek

(5.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00.

godz. 18.00

- Dro­ga Krzyżowa

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go (w 18 rocz.), rodzi­ców i teściów

+ Msza św. zb. za śp. Roma­na Fie­rek z Przy­jaź­ni m‑c po pogrzebie

Sobo­ta

(6.03.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Hele­nę, Wła­dy­sła­wa i Edwar­da Wojdanowskich

++ Józe­fa Kurow­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

CHRZEST: Klau­dia Skwiercz

III Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(7.03.2021r.)

godz. 8.15

++ Paw­ła Cie­sliń­skie­go i zm. z rodzi­ny Wasiniewskich

godz. 10.00

++ Jerze­go Babiń­skie­go (w I rocz. śm.)

godz.11.30

++ Hele­nę Krzo­ska (w I rocz. śm.) i męża Wacła­wa (w 21 rocz.)