OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 07.03.2021r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li „POMOC POLSKIM MISJONARZOM”, nato­miast za tydzień kolek­ta na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. Gorz­kie Żale dziś po Mszy św. o godz. 11.30. (za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny).
  1. Jutro przy­pa­da Dzień Kobiet — w tym szcze­gól­nym dniu pochy­la­my się nad war­to­ścią Kobie­ty w codzien­no­ści nasze­go życia. Życzę Wam Dro­gie Panie obfi­to­ści łask Bożych, ludz­kiej miło­ści i wdzięcz­no­ści, oraz, cie­pła i zro­zu­mie­nia pole­ca­jąc Was Naj­wspa­nial­szej z Nie­wiast Mat­ce Naj­święt­szej niech wypra­sza u Swe­go Syna obfi­te bło­go­sła­wień­stwo na każ­dy dzień, aby­ście mogły god­nie wypeł­niać szcze­gól­ną rolę w świe­cie, w Koście­le i w rodzinie.
  1. W śro­dę o godz. 8.00. Msza św. i Nowen­na do M.B.N.P.
  1. Dro­ga Krzy­żo­wa o godz. 16.00. ok. godz. 17.00. Msza św. wieczorna
  1. Cza­so­pi­sma: ……………………………..

 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 8.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

 

++ Jani­nę i Hen­ry­ka Miszew­skich (w I rocz. Janiny)

++ Kazi­mie­rę, Jana Krzo­ska ( z oka­zji imie­nin Kazi­mie­ry) oraz Zdzi­sła­wę, Ire­nę i Mariana

Wto­rek

( 9.03.2021r.)

godz. 17.00 + Ber­na­de­tę Bie­sek (w VII rocz.)

Śro­da

( 10.03.2021r.)

godz. 17.00 ++ Ane­tę Woj­dy­ła oraz Jana i Jani­nę Bladowskich 

Czwar­tek

(11.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Felik­sa Wró­bel ( z ul. Choj­nic­kiej) m‑c po śm.

++ Alek­san­dra Cie­śliń­skie­go ( w V rocz.), jego rodzi­ców i syna Andrzeja

Pią­tek

( 12.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00.

- Dro­ga Krzyżowa

++ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Żalikowskich

Sobo­ta

( 13.03.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Hen­ry­ka Paw­łow­skie­go z Łąg- Kol. ( w V rocz. śm.)

+ Sta­ni­sła­wa Megger

IV Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(14.03.2021r.)

godz. 8.15 ++ Annę i Józe­fa Kreft, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.
godz. 10.00 ++ Tere­sę i Maria­na Orze­chow­skich ( w I rocz. śm.)
godz.11.30 ++ Ger­tru­dę Szczo­drow­ską ( z oka­zji urodzin)

męża Jana, wnucz­kę Ilo­nę oraz zm. z rodzi­ny Kliczkowskich