OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu

  1. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 8.15. (za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny)

  1. W śro­dę o godz. 17.00. Mszą św. i Nowen­ną do M.B.N.P.

  1. W pią­tek nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 16.00.

  1. Cza­so­pi­sma : „Piel­grzym” „Źró­dło”, „W rodzinie”………….

  1. Za tydzień kolek­ta na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.

  1. Piel­grzym”……………………………

  1. W ponie­dzia­łek nie będzie Mszy św.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Seba­stian Zblew­ski, zwią­za­ny cywil­nie, Czersk 

Ange­li­ka Ros, zwią­za­na cywil­nie, Czersk 

  • Mate­usz Jan Olej­ni­czak, kawa­ler, Chojnice 

Karo­li­na, Kata­rzy­na Sowin­ska, pan­na, Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Wto­rek

(23.02.2021r.)

godz. 17.00

++ Józe­fa Zabroc­kie­go (w V rocz.) i rodzi­ców z oboj­ga str.)

Śro­da

(24.02.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Jana Glisz­czyń­skie­go (m‑c po śm.)

++ Marię i Ryszar­da Szmidt

Czwar­tek

(25.02.2021r.)

godz. 17.00

+ Edmun­da Sadow­skie­go (w dniu urodzin)

Pią­tek

(26.02.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00.

- Dro­ga Krzyżowa

++ Roma­na Redzim­skie­go (z oka­zji uro­dzin) oraz zm. z rodzi­ny Redzim­skich i Rompkowskich

Sobo­ta

(27.02.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Łucję i Anto­nie­go Pry­chła oraz Jerze­go i Anastazję 

++ Męża Wie­sła­wa oraz rodzi­ców z oboj­ga str. 

II Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(28.02.2021r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka (w rocz. śm.)

godz. 10.00

++ Bar­ba­rę i Hen­ry­ka Gieł­don oraz Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich

godz.11.30

++ Euge­niu­sza Hel­ta (w VI rocz. śm.) cór­kę Ilo­nę, zm. rodzi­ców i rodzeństwo