OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05.2021r.

  1. Roz­po­czy­na­my Nowen­nę przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go w łącz­no­ści ze Mszą św. wie­czor­ną. Niech, więc ten czas, któ­ry mamy przed sobą będzie cza­sem modli­tew­ne­go ocze­ki­wa­nia na Zesła­nie Ducha Świę­te­go – o odno­wie­nie i pogłę­bie­nie wia­ry, aby dawać świa­dec­two apo­stol­stwa w parafii.
  2. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii przy­cho­dzą na naukę do kościo­ła w śro­dę na godz. 15.30., nato­miast w ponie­dzia­łek o godz. 15.00. pró­ba dzie­ci mówią­cych wier­sze, czy­ta­ją­cych modli­twę powszech­ną oraz wyzna­czo­nych do pro­ce­sji z darami.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.15. w koście­le spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych w spra­wie deko­ra­cji i sprzą­ta­nia kościoła.
  1. Za tydzień w nie­dzie­lę Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go oraz Misyj­ny Dzień Chorych.
  2. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  1. Nowy nr cza­so­pi­sma „ Piel­grzym” ( 6 nr – 21 zł.)……..

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

( 17.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Andrze­ja Cie­śliń­skie­go oraz Roma­na Poniń­skie­go ( z oka­zji urodzin)
Wto­rek

( 18.05.2021r.)

godz. 18.00 - z podz. za ode­bra­ne łaski oraz proś­bą o dal­sze błog. dla rodzin za wsta­wien­nic­twem Jana Paw­ła II — od miesz­kań­ców Wądołów
Śro­da

( 19.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Ryszar­da Wąs ( w II rocz. śm.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.
Czwar­tek

(20.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Anie­lę i Fran­cisz­ka Prill w rocz. śm. Anieli
Pią­tek

( 21.05.2021r.)

godz.15.00

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Karo­li­na Sowin­ska – Mate­usz Olejniczak

- Msza św. zbio­ro­wa m‑c po śm. za śp. Marię Bakhaus ( z ul. Kościelnej)

++ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich

Sobo­ta

( 22.05.2021r.)

godz. 18.00 + Jadwi­gę Kurowską
Nie­dzie­la

(23.05.2021r.)

Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świętego

godz. 8.15 ++ Mar­tę i Leona Hoppe
godz. 10.00 ++ Joan­nę Resz­ka, bra­ta Jana i zm. rodziców
godz.11.30 ++ Leona Fie­rek, rodzi­ców: Wan­dę i Igna­ce­go Wąs