OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23.05.2021r.

 

 1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ty zwią­za­ne z wywo­zem śmie­ci z cmentarza.
 2. Kościół prze­ży­wa w tym dniu Zesła­nie Ducha Świę­te­go na Apo­sto­łów, począt­ki żywot­no­ści K‑ła oraz jego misyj­nej dzia­łal­no­ści wśród naro­dów. Tek­sty litur­gii uwy­pu­kla­ją modli­tew­ne oży­wie­nie Apo­sto­łów i uczniów Jezu­sa, w jed­no­ści z Mary­ją, Mat­ką Zbawiciela.
 3. Jutro w ponie­dzia­łek litur­gicz­ne świę­to Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Msza św. o godz. 18.00.
 4. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.15 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych
 5. W czwar­tek sprzą­ta­nie kościo­ła od godz. 9.00. ( pro­szę o pomoc przed­sta­wi­cie­li rodzin dzie­ci komunijnych)
 • deko­ro­wa­nie k‑ła w pią­tek o godz. 19.00.
 1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I – Komu­nii przy­cho­dzą na pró­by do kościo­ła w ponie­dzia­łek i czwar­tek na godz. 16.00.
 1. Spo­wiedź przed Przy­ję­ciem do I Komu­nii w sobotę
 1. 9.30. – dziewczynki
 2. 10.15. – chłopcy
 3. od 16.00. – 17.00. rodzi­ce i chrzestni
 1. W przy­szłą nie­dzie­lę przy­pa­da Uro­czy­stość Najśw. Trójcy

- zakoń­cze­nie cza­su wiel­ka­noc­nej spowiedzi

- przy­ję­cie dzie­ci kl. III do I Komu­nii św. o godz. 11.30.

 1. Cza­so­pi­smo „Piel­grzym”. (odna­wia­my pre­nu­me­ra­tę na II kwartał)

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(24.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Annę, Igna­ce­go, Hen­ry­ka Babiń­skich oraz zm. rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.
Wto­rek

(25.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ Leoka­dię Zabroc­ką i rodzi­ców z oboj­ga stron
Śro­da

(26.05.2021r.)

godz. 17.30

 

godz. 18.00

- Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Albi­na Węsierskiego

+ Kry­sty­nę Del­klok – z oka­zji Dnia Matki

Czwar­tek

(27.05.2021r.)

godz. 18.00

godz. 18.30

++ Wkto­rię i Jana oraz Alfon­sa Pastwa

+ Msza św. zb. za śp. Jadwi­gę Kąt­ną z Kęszy m‑c po śm.

Pią­tek

(28.05.2021r.)

godz. 18.00 + Zbi­gnie­wa Sapiń­skie­go ( w V rocz.)
Sobo­ta

(29.05.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Sta­ni­sła­wę i Sta­ni­sła­wa Świ­der, sio­strę Zofię ‚jej męża Jana , bra­ta Ste­fa­na oraz zm. z rodziny

+ męża Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go ( w IV rocz. śm.)

Nie­dzie­la

(30.05.2021r.)

Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy

godz. 8.15 ++ Hen­ry­ka Ossow­skie­go ( w XXII rocz. śm.|) i rodzi­ców z oboj­ga str.
godz. 10.00 ++ Ste­fa­nię i Micha­ła Jaszew­skich oraz cór­kę Lidię
godz.11.30 PRZYJĘCIE DZIECI DO I KOMUNII
godz. 13.00 - w int. parafian

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Adrian Par­szyk, kawa­ler, Karo­le­wo 2 ‚para­fia Rytel

Moni­ka Lub­czyń­ska, pan­na, Łąg ul. Dwor­co­wa 27