ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 08.08.2021r.

 1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy u Tajem­ni­cy Prze­mie­nie­nia Pańskiego.
  Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.
  W 1978r. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II powie­dział: „ Ludzie udrę­cze­ni, poni­że­ni, zagro­że­ni w swo­im czło­wie­czeń­stwie, szu­ka­ją świad­ków prze­mie­nie­nia. Niech ich znaj­du­ją w nas. Niech nigdy ten, kto szu­ka świad­ka prze­mie­nie­nia nie tra­fi na nie­uf­ność czy obo­jęt­ność.” Jest to nasz egza­min z chrze­ści­jań­skiej dojrzałości.”

 1. Sło­wo Boże gło­si i sumę cele­bru­je ks. Kano­nik Jan Dop­p­ke z Pelplina.

 1. Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewocjonaliów.

 1. W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wi­my tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

 1. Dru­gi nasz odpust Naro­dze­nia NMP czy­li Mat­ki Bożej Siew­nej odbę­dzie się w nie­dzie­lę 12 wrze­śnia br.

 2. Cza­so­pi­sma:.….….….……

 1. Za tydzień w nie­dzie­lę – Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P. Suma odpu­sto­wa w Odrach o godz. 12.00

INTENCJE MSZY ŚW.

 

Ponie­dzia­łek

( 09.08.2021r.)

godz. 18.00 + Bry­gi­dę Lan­gow­ską ( w 6 rocz.)
Wto­rek

( 10.08.2021r.)

godz. 18.00 ++ Kry­sty­nę Pią­tek, rodzi­ców i teściów ( w 7 rocz. śm. Krystyny)
Śro­da

( 11.08.2021r.)

godz. 18.00 ++ rodzi­ców: Fran­cisz­ka i Łucję Szyn­gwel­skich oraz Hele­nę i Józe­fa Narloch
Czwar­tek

(12.08.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Tere­sę Pru­szak z Zim­nych Zdro­jów m‑c po śm.

++ Zofię Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

13.08.2021r.)

godz. 18.00 ++ Hen­ry­ka i Mar­tę Włoch ich rodzi­ców i rodzeństwo
Sobo­ta

( 14.08.2021r.)

godz. 18.00 ++ Józe­fa Banach, rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.
Nie­dzie­la

Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP

(15.08.2021r.)

godz. 8.15 ++ rodzi­ców: Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich oraz Marię i Kazi­mie­rza ( w rocz. śm.Marty)
godz. 10.00 ++ Jadwi­gę i Edmun­da Osow­skich oraz Stanisława
godz.11.30 ++ Miro­sła­wa Krzo­ska ( w II rocz.) i rodzi­ców z oboj­ga str. oraz bra­ta Wiesława