OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI Niedziela Zwykła 31 X 2021 r.

  1. W rocz­ni­cę poświę­ce­nia kościo­ła są zapa­lo­ne świe­ce w zacheuszkach.

  2. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
  3. W ponie­dzia­łek Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Niech nasza obec­ność na cmen­ta­rzu będzie obec­no­ścią modli­tew­ną. Pamię­taj­my tak­że, że w tym dniu mamy obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia we Mszy św. Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 14.00. ( po tej Mszy pro­ce­sja na cmen­tarz i modli­twy za zmarłych)

( w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych od godz. 13.00. – 16.00. – ruch jed­no­kie­run­ko­wy: wjazd — ul. Dłu­ga , wyjazd — ul. Kościel­na * ruchem kie­ru­ją strażacy) 

  1. We wto­rek Dzień Zadusz­ny nasze zamy­śle­nie o śmier­ci, prze­mi­ja­niu i wiecz­no­ści, niech będzie oka­zją do odno­wie­nia wia­ry w życie wiecz­ne, Sąd Boży, w odpo­wie­dzial­ność przed Bogiem za nasze życie. Uczą nas tego i o tym przy­po­mi­na­ją gro­by naszych zmar­łych. Msze św. w Dzień Zadusz­ny o godz. 8.15., 10.00. i 17.00.

  2. We Wszyst­kich Świę­tych po połu­dniu i w Dzień Zadusz­ny przez cały dzień moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za zmar­łych za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza oraz odmó­wie­nie choć­by tyl­ko w spo­sób ducho­wy modli­twy w int. zmarłych.

  3. W listo­pa­do­we dni czę­ściej niż kie­dy­kol­wiek w cią­gu roku pamię­ta­my o naszych zmar­łych. Moż­li­wość uzy­ska­nia w tych dniach odpu­stów, któ­re są udzia­łem w ducho­wym skarb­cu kościo­ła, niech będą rze­czy­wi­stym gestem wycią­gnię­tej pomoc­nej dło­ni i ser­ca. Niech będą też wyra­zem naszej odno­wio­nej przez to wia­ry i wdzięcz­no­ści wobec zmar­łych, za wszel­kie dobro jakie kie­dyś od nich otrzymaliśmy.

  4. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  5. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty w zakry­stii z poza pre­nu­me­ra­tą przed kościołem.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych

(1.11.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 14.00

++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go oraz z rodzi­ny Cie­śliń­skich, Wasi­niew­skich oraz sio­stry zakon­ne: Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską i Roza­lię Peplińską

++ Cze­sła­wę i Edwar­da Pie­sik (w 8 rocz. Cze­sła­wy) i rodzi­ców z oboj­ga str.

++ w int. zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na naszym cmen­ta­rzu (po Mszy św. pro­ce­sja żałob­na i modli­twy za zmarłych)

Wto­rek

Dzień Zadusz­ny

( 2.11.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 17.00

++ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztor­mow­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego

++ Marię i Kazi­mie­rza Mania oraz Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich ( w rocz. śm. Gerwazego

Śro­da

( 3.11.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Łuka­sza Gieł­don oraz rodzi­ców z oboj­ga str. ( w dniu ur. Łukasza)

++ Kazi­mie­rza i Marię Bor­kow­skich, Józe­fa Różek i dziad­ków z oboj­ga str. ( w dniu ur. Kazimierza)

Czwar­tek

(4.11.2021r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

++ Jadwi­gę Socha­czew­ską, rodzi­ców, teściów oraz Zyg­mun­ta i Cecy­lię Czapiewskich

++ Zbi­gnie­wa Ross ( w 2 rocz.) i jego wnucz­kę Nikolę)

Pią­tek

(5.11.2021r.)

godz. 16 ‑17

godz. 17.00

godz. 18.00

SPOWIEDŹ I PIĄTKOWA 

++ Hele­nę, Sta­ni­sła­wę oraz Fran­cisz­ka Wojak

+ Msza św. za śp. Lidię Fle­ming z ul. Polnej m‑c po śm.

Sobo­ta

( 6.11.2021r.)

godz. 7.30

godz. 17.00

++ Anto­nie­go i Micha­li­nę Kulas, z rodzi­ny Jarząb­ków oraz Bry­gi­dę Łangowską 

+ Marię Beling 

Nie­dzie­la

(7.11.2021r.)

godz. 8.15

++ Leoka­die i Jana Szmelter

godz. 10.00

++ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz.11.30

++ rodzi­ców: Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.