OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX Niedziela Zwykła 24 X 2021r.

 1. Kolek­ta dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny, sta­raj­my się wyno­sić pla­sti­ko­we i szkla­ne zni­cze do pojem­ni­ków na śmie­ci, a liście na gro­ma­dę przy śmietniku.
 3. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
 4. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w cią­gu tygo­dnia o godz. 17.30.
 5. W naszej para­fii oka­zja do spo­wie­dzi św. przed Wszyst­ki­mi Świę­ty­mi z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków w pią­tek od godz. 16.00 – 17.00
 6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać nowy nr cza­so­pi­sma „ Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem ( pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 21 zł. – 6 nr)
 7. Kalen­da­rze katolickie:
   • Spi­ra­la” – 8 zł., mały 5 zł.
   • Trój­dziel­ny – 8 zł.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(25.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Bole­sła­wa Fie­rek (w 18 rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

( 26.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Bogu­sła­wę Stel­mach ( w dniu urodzin)

Śro­da

( 27.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Edmun­da Sadow­skie­go ( w I rocz. śm.)

Czwar­tek

(28.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Marię i Leona Nelke

Pią­tek

(29.10.2021r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Danu­ty i Miro­sła­wa Wal­kow­skich w 35 rocz. małżeństwa

- w modli­twie powszech­nej : za zmar­łych rodzi­ców z oboj­ga str.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Ire­nę Lewan­dow­ską, rodzi­ców i teściów

Sobo­ta

( 30.10.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Jerze­go Sowiń­skie­go ( w 5 rocz.), rodzi­ców oraz bra­ta i bratową

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Wan­dy i Kazi­mie­rza Szo­piń­skich w 50 rocz. małżeństwa

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Aloj­ze­go i Tere­sę Leman ( w 5 rocz. Alojzego)

Nie­dzie­la

(31.10.2021r.)

godz. 8.15

++ Cecy­lię, Micha­ła Żalikowskich

godz. 10.00

++ Zofię i Józe­fa Oller oraz bra­ci Tade­usza i Jerzego

godz.11.30

++ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w para­fii Łąg