OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14 XI 2021r.

  1. Dzi­siaj w Pol­sce dzień modli­twy i soli­dar­no­ści z Kościo­łem prześladowanym.

  2. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na na WSD w Pelplinie.
  3. W śro­dę po Mszy św. wie­czor­nej Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  4. Listo­pad to mie­siąc smut­nych reflek­sji, a tak­że myśli owia­nych nadzie­ją. Powo­li dobie­ga koń­ca rok litur­gicz­ny. Trze­ba nam zasta­no­wić się nad cza­sem minio­nym, aby zoba­czyć świa­tła nadziei na przy­szłość – tę naj­bliż­szą i tę dal­szą się­ga­ją­cą aż po wieczność.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzić będzie­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa z aktem poświęcenia.
  2. Po Mszy św. poprzez mini­stran­tów roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „Piel­grzym” ( pre­nu­me­ra­ta na IV kwartał ………………..)
  3. Msza św. wspól­na za naszych zmar­łych w czwar­tek o godz. 16.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek ( 15.11.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Marię i Leona Gieł­don

+ Msza św. zb. za śp. Andrze­ja Bie­liń­skie­go z ul. Polnej m‑c po pogrzebie

Wto­rek ( 16.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Cze­sła­wa Sikor­skie­go z ul. Długiej

++ Łucję Hol­ler ( w 5 rocz.) męża Edmun­da ( w 50 rocz.) i syna Edmun­da (w 4 rocz.) 

Śro­da

( 17.11.2021r.)

godz. 17.00

godz.18.00

++ Lon­gi­na, Ger­tru­dę i Bro­ni­sła­wa Zabroc­kich ( w 3 rocz. Longina)

+ Zeno­na Łęgow­skie­go ( w 2 rocz. śm.)

Czwar­tek

(18.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Msza wspól­na za naszych zmarłych

++ Hen­ry­ka Cha­bow­skie­go i rodzi­ców: Bogu­mi­łę i Zygmunta

+ Lesz­ka Rostan­kow­skie­go ( w 60 urodziny)

Pią­tek

(19.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

++ Wik­to­rię, Sta­ni­sła­wa oraz Zeno­na Gref­ka ( z oka­zji ur. Wik­to­rii i Stanisława)

++ Ire­nę i Bru­no­na Duszyń­skich ( w rocz. śm. Brunona)

Sobo­ta

( 20.11.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 17.00

+ Bru­no­na Pru­skie­go ( w 2 rocz. śm.)

+ Msza św. zb. za śp. Ire­nę Mania z ul. Dwor­co­wej m‑c po pogrzebie

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pest­ka ( w 37 rocz. Henryka)

CHRZEST: Adam Zblewski

Nie­dzie­la

Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszechświata

(21.11.2021r.)

godz. 8.15

++ Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( z oka­zji ur. Antoniego)

godz. 10.00

++ Witol­da Zabroc­kie­go ( w 40 rocz. śm.) oraz zm. z rodzi­ny Oso­wic­kich i Zabrockich

godz.11.30

++ zm. rodzi­ców: Hali­nę i Sta­ni­sła­wa Sowiń­skich oraz braci