UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 21 XI 2021r.

  1. Dziś Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la – po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa z aktem poświęcenia.
  2. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie śmie­ci z cmentarza.
  3. W pią­tek o godz. 16.00. Msza św. za zm. z naszej para­fii w tym roku od fir­my pogrze­bo­wej „BEMAR” z Łęga.
  4. Z dzi­siej­szą nie­dzie­lą koń­czy się litur­gicz­ny rok kościel­ny. Przy­szła nie­dzie­la to już I nie­dzie­la adwen­tu i roz­po­czę­cie nowe­go roku litur­gicz­ne­go – czas, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do Świąt Boże­go Naro­dze­nia, do nasze­go spo­tka­nia ze Zba­wi­cie­lem w wieczności.
  5. Opła­tek wigi­lij­ny będzie moż­na naby­wać od I nie­dzie­li adwen­tu do Świąt Boże­go Naro­dze­nia w każ­dą nie­dzie­lę przed i po Mszach św. w Grocie.
  6. „Piel­grzym”………………………..

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (22.11.2021r.)

godz. 17.00

++ męża Jana, zm. z rodzi­ny Bacław­skich, bra­ta Ste­fa­na, rodzi­ców i zm. z rodzi­ny Labuda

+

Wto­rek (23.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza wspól­na za naszych zmarłych

+ Andrze­ja Narloch w 5 rocz. śm.

Śro­da

(24.11.2021r.)

godz. 17.00

++ Józe­fa, Jani­nę i Sta­ni­sła­wa Lewandowskich

Czwar­tek

(25.11.2021r.)

godz. 17.00

++ Zofię i Tere­sę Sapiń­skie

Pią­tek

(26.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

++ za zm. z naszej para­fii w tym roku od fir­my pogrze­bo­wej „BEMAR” z Łęga.

++ rodzi­ców: Anto­nie­go i Annę Wycinka

Sobo­ta

(27.11.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Ire­nę Szmel­ter ( w I rocz.) oraz zm. z rodzi­ny Szmel­ter i Szmaglińskich

++ rodzi­ców: Augu­sty­na i Moni­kę Wąs oraz Ryszar­da, dziad­ków: Elż­bie­tę i Franciszka 

  • w modli­twie powszech­nej z podz. za odebr. Łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Ewy z oka­zji 70 urodzin

I Nie­dzie­la Adwentu

(28.11.2021r.)

godz. 8.15

++ Annę i Józe­fa Kreft, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Wan­dę i Jana Jarzombek

godz.11.30

+ Kazi­mie­rza Pisa­rek ( z oka­zji urodzin)