OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.12.2021 r.

 1. Podzię­ko­wa­nia za przy­go­to­wa­nie kościo­ła do Świąt Boże­go Narodzenia:
 • za świer­ki do k‑ła – p. Rober­to­wi Bel­ka (ul. Głów­na – Wądoły)
 • wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w sprzą­ta­nie k‑ła
 • p. Mar­cie i Ada­mo­wi Acker­mann – za deko­ra­cje w prezbiterium
 • p. Jano­wi Krzo­ska za zain­sta­lo­wa­nie oświe­tle­nia na cho­in­kach w kościele
 • p. Pio­tro­wi i Sta­ni­sła­wo­wi Prill za usta­wie­nie świer­ków w koście­le i przed kościołem
 • p. Rober­to­wi Szczy­giel­skie­mu i Micha­li­nie Doma­ga­ła – za ubo­ga­ce­nie litur­gii świątecznej
 • p. elek­try­kom
 1. Msze św. Kolę­do­we w tygo­dniu o g. 17.00

 2. W pią­tek po Mszy św. o godz. 17.00. nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no — prze­bła­gal­ne na zakoń­cze­nie roku kalen­da­rzo­we­go z dzięk­czyn­nym „Cie­bie Boga wysławiamy….”
 1. W sobo­tę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi — Nowy Rok. Msze św. o g. 10.00, 11.30 i 17.00
 1. W tym wyjąt­ko­wym dla nas wszyst­kich roku pan­de­mii panu­ją­cej na całym świe­cie wie­le spraw, spo­tkań, pla­nów ule­ga cał­ko­wi­tym zmia­nom. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo Kolę­dy będą w naszej para­fii mia­ły inny cha­rak­ter. W tym roku obec­nie nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach a w to miej­sce będą odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Przed­sta­wi­ciel rodzi­ny otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, ksią­żecz­kę oko­licz­no­ścio­wą „ Powróć­my na Eucha­ry­stię” oraz pro­gram dusz­pa­ster­ski z tek­stem modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w gablo­tach ogło­szeń i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy, czy wio­ski pro­szę, w zakry­stii podać oso­by star­sze i cho­re, w inten­cji któ­rych będę się modlił. Indy­wi­du­al­nie odwie­dzę po Mszy św. kolędowej:
 • Rodzi­ny, któ­re zamiesz­ka­ły w nowym domu i pro­szą o jego poświę­ce­nie i bło­go­sła­wień­stwo rodziny
 • Oso­by, któ­re w okre­sie ostat­nich dwóch lat zamiesz­ka­ły w naszej parafii

(Pro­szę o pojazd)

 1. W zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „Piel­grzy­ma” na I kwar­tał 2022r. (25,90 zł – 7 nr)
 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na rzecz szkol­nic­twa katolickiego.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(27.12.2021r.)

godz. 17.00 + Witol­da Che­rek z ul Dłu­giej (w I rocz. śm.)
Wto­rek

(28.12.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+Geno­we­fę Łęgow­ską (w dniu urodzin) 

- Msza św. kolę­do­wa Zim­ne Zdro­je – wio­ska i od Rów­ka za rze­ką wybudowania 

Śro­da

(29.12.2021r.)

godz. 17.00 - Msza św. kolę­do­wa Buko­wa Góra Będźmierowice
Czwar­tek

(30.12.2021r.)

godz. 17.00 - Msza św. kolę­do­wa Lip­ki Górne

 

Pią­tek

(31.12.2021r.)

godz. 17.00 - Msza św. kolę­do­wa Klo­no­wi­ce , Zawada
Sobo­ta

(01.01.2022r.)

Uro­czy­stość Bożej Rodzicielki

godz. 10.00

godz. 11.30

godz. 17.00

+ Marię Bac­khaus (w 100 rocz. urodzin)

++ rodzi­ców: Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz zm. z tych rodzin

++ Marię i Leona Nel­ke (w I rocz. Marii)

Nie­dzie­la

(03.01.2021r.)

godz. 8.15 - ++ Hele­nę i Józe­fa Mokwa oraz Sta­ni­sła­wa Megger
godz. 10.00 + Łucję i Gerar­da Acker­mann (w rocz. śm. Gerarda)
godz.11.30 ++ Wan­dę i Jana Jarzombek

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH

Wto­rek

(28.12.2021r.)

godz. 17.00 Zim­ne Zdro­je – wio­ska i od Rów­ka za rze­ką wybudowania
Śro­da

(29.12.2021r.)

godz. 17.00 Buko­wa Góra , Będźmierowice
Czwar­tek

(30.12.2021r.)

godz. 17.00 Lip­ki Górne
Pia­tek

(31.12.2021r.)

godz. 17.00 Klo­no­wi­ce, Zawada
Ponie­dzia­łek

(03.01.2022r.)

godz. 17.00 ul. Choj­nic­ka od p. Miko­łaj­skich, Ogro­do­wa, Łąko­wa do figury
Wto­rek

(04.01.2022r.)

godz. 17.00 Jastrzę­bie
Śro­da

(05.01.2022)

godz. 17.00 Kęsza, Sza­ry Kesz
Pią­tek

(07.01.2022)

godz. 17.00 Szysz­ko­wiec
Ponie­dzia­łek

(10.01.2022)

godz. 17.00 ul. Choj­nic­ka od figu­ry (pra­wa i lewa str.) w stro­nę Czar­nej Wody
Wto­rek

(11.01.2022)

godz. 17.00 ul. Dłu­ga od nr 42 do ul. Choj­nic­kiej i od k‑ła do ul. Chojnickiej
Śro­da

(12.01.2022)

godz. 17.00 Nowe Pru­sy
Pią­tek

(14.01.2022)

godz. 17.00 Przy­jaź­nia i wybu­do­wa­nia oraz Łąg- Kolo­nia pod Przyjaźnię
Ponie­dzia­łek

(17.01.2022)

godz. 17.00 Sta­re Pru­sy, Szałamaje
Wto­rek

(18.01.2022)

godz. 17.00 ul. Polna od ul. Choj­nic­kiej – pra­wa i lewa str. do koń­ca oraz ul. Cicha
Śro­da

(19.01.2022)

godz. 17.00 ul. Dłu­ga od nr 44 do torów (nr parzyste)
Czwar­tek

(20.01.2021)

godz. 17.00 Gotelp i wybu­do­wa­nia oraz Łąg – Kolo­nia środek
Pią­tek

(21.01.2022)

godz. 17.00 Nowe Pru­sy
Ponie­dzia­łek

(24.01.2022)

godz. 17.00 Lip­ki Dolne
Wto­rek

(25.01.2022)

godz. 17.00 ul. Kościel­na
Śro­da

(26.01.2022)

godz. 17.00 Łąg – Kolo­nia pod Czersk
Czwar­tek

(27.01.2022)

godz. 17.00 ul. Dwor­co­wa od figu­ry oraz ul. Dwor­co­wa za torami
Pią­tek

(28.01.2022)

godz. 17.00 Złe Mię­so – od szko­ły oraz wio­ska od remizy
Ponie­dzia­łek

(31.01.2022)

godz. 17.00 Wądo­ły od torów, ul. Głów­na, Okręż­na, Sosno­wa, Brzo­zo­wa, Boczna
Wto­rek

(01.02.2022)

godz. 17.00 ul. Dłu­ga – od ple­ba­nii do torów (nr nieparzyste)
Czwar­tek

(03.02.2022)

godz.17.00 Ostat­nia Msza św. kolę­do­wa dla Rodzin, któ­rym nie paso­wał wyzna­czo­ny ter­min ulicami