OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU 19 XII 2021r.

  1. Jak­że bli­sko już świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Czy do prze­ży­wa­nia ich praw­dzi­wie po chrze­ści­jań­sku odpo­wied­nio się przygotowaliśmy?

Naro­dze­nie Pana świę­tuj­my z czy­stym ser­cem. W ten spo­sób uka­że­my nie tyl­ko sobie, ale i innym, wła­ści­wy wymiar i sens świę­to­wa­nia Boże­go Naro­dze­nia. Niech wyra­zi się ono nie tyl­ko przez upo­min­ki, zasta­wio­ny stół i ustro­jo­ną cho­in­kę, ale przede wszyst­kim przez uka­za­nie sen­su i zna­cze­nia tego fak­tu, że Bóg wkro­czył w nasze życie, histo­rię całej ludz­ko­ści i w ten spo­sób nasze­mu życiu nadał Boży wymiar.

  1. W pią­tek już WIGILIA. Sło­wo, więc o tym, jedy­nym, pięk­nym i wymow­nym dniu w roku. Zadbaj­my o tra­dy­cyj­ną chrze­ści­jań­ską opra­wę wigi­lij­nej wie­cze­rzy. To wspa­nia­ła, jedy­na i może już dla nas nie­po­wta­rzal­na oka­zja pojed­na­nia naszych tak czę­sto zwa­śnio­nych i skłó­co­nych rodzin. Niech wigi­lij­nej wie­cze­rzy towa­rzy­szy wspól­na modli­twa, lek­tu­ra Pisma Świę­te­go o naro­dze­niu Zba­wi­cie­la świa­ta, łama­nie opłat­kiem oraz wspól­ny śpiew kolęd i pasto­ra­łek. Usuń­my sta­now­czo zwy­czaj poda­wa­nia na wigi­lij­ny stół napo­jów alko­ho­lo­wych. Wie­cze­rza wigi­lij­na z alko­ho­lem na sto­le nie jest wie­cze­rzą chrze­ści­jań­skiej rodzi­ny. W wigi­lię zale­ca­na jest wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

PASTERKA o godz. 24.00.

  • Następ­ne Msze św. w Boże Naro­dze­nie o godz. 10.00. i 11.30.

  1. W dru­gie Świę­to Boże­go Naro­dze­nia Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.

  1. Opła­tek wigi­lij­ny oraz świe­ce moż­na nabyć przy kapli­cy bocz­nej w nie­dzie­lę przed i po Mszach św.
  1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na ode­brać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „ Piel­grzym” poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem u mini­stran­tów. Nale­ży odno­wić pre­nu­me­ra­tę na I kwar­tał 2022r. ( 7 egz. – 25,90 zł.).

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (20.12.2021r.) godz.18.00 ++ Alfon­sa Pastwa oraz rodzi­ców: Wik­to­rię i Jana 
Wto­rek (21.12.2021r.) godz. 17.00 + Marię Bie­sek ( w 11 rocz. śm.) 
Śro­da

(22.12.2021r.)

godz. 17.00 + Wal­de­ma­ra Sowiń­skie­go ( w 8 rocz.) 

 

Czwar­tek

(23.12.2021r.)

godz. 17.00 ++ Jadwi­gę, Teo­do­ra Łęgow­skich oraz Tere­sę, Jana i Ryszarda

 

Pią­tek

(24.12.2021r.)

WIGILIA

godz. 8.00 ++ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łen­gow­skich oraz Zofię i Jana Maciejewicz
Sobo­ta

(25.12.2021r.)

Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pańskiego

godz. 10.00

godz. 11.30

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Jana z oka­zji 70 rocz. urodzin

+ Edmun­da Banach ( w 18 rocz.)

Nie­dzie­la

(26.12.2021r.)

Św. Rodzi­ny

godz. 8.15 ++ Zdzi­sła­wę i Ire­nę Krzo­ska oraz rodzi­ców i dziad­ków z oboj­ga str.
godz. 10.00 ++ Leona Muszar­skie­go ( w rocz. urodzin)

Ks. Woj­ciech – o Boże błog. dla dar­czyń­ców Dzie­cię­ce­go Hospi­cjum w Gdyni 

godz.11.30 ++ Annę i Micha­ła Obszar­skich oraz ich rodziców

CHRZTY: Han­na Tecław, Szy­mon Szyfelbein