OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkanocy 1.05.2022r.

  1. Prze­ży­wa­my czas wiel­ka­noc­ny. Budzą­ca się wokół nas przy­ro­da kie­ru­je naszą myśl do Boga Stwór­cy wszech­świa­ta i Pana każ­de­go cza­su. Jak ten dany mi przez Opatrz­ność czas prze­ży­wam? Czy odby­łem już wiel­ka­noc­ną spowiedź?
  2. Spo­wiedź I – piąt­ko­wa od godz. 16.00. – 17.00.
  1. We wto­rek przy­pa­da Uro­czy­stość N.M.P Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. o godz. 8.15, 10.00, 11.30 . Pod­czas sumy odno­wie­nie Mile­nij­ne­go Aktu Odda­nia Polski.
  1. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00.. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach ( o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby wezwa­nia­mi Lita­nii Lore­tań­skiej oraz śpie­wem „Chwal­cie łąki uma­jo­ne ”- pozdra­wiać Mary­ję .Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach.
  1. W śro­dę Nowen­na po Mszy św. wieczornej.
  1. „ Piel­grzym” — pre­nu­me­ra­ta na II kwar­tał br. (6 nr – 22,20 zł.)
  1. Nabór do WSD w Pelplinie…………
  1. Za tydzień 8 maja zapra­szam dzie­ci klas III wraz z rodzi­ca­mi na Mszę św. o godz. 11.30. — zosta­ną poświę­co­ne ksią­żecz­ki „ Z Panem Bogiem”. Po Mszy św. odbę­dzie się spo­tka­nie z rodzi­ca­mi ( obec­ność obowiązkowa).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Bar­tło­miej Schulz, kawa­ler, Czersk ul. Gen. Bema 4a

Saman­ta Tere­sa Gref­ka, pan­na, Zim­ne Zdro­je 9

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

( 2.05.2022r.)

godz. 18.00

++ Wie­sła­wa Szulc oraz Paw­ła Moczyńskiego

Wto­rek

( 3.05.2022r.)

Uro­czy­stość Kró­lo­wej Polski

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

godz. 14.30

++ Wale­rii, Edmun­da oraz zm. z rodzi­ny Piesik

++ rodzi­ców: Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich ich rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

++ Ber­nar­da, Marię i Ger­tru­dę Rompkowskich

- w 45 rocz. ślu­bu z podz. za otrzy­ma­ne łaski proś­bą o zdro­wie i błog. na dal­sze lata

Śro­da

( 4.05.2022r.)

godz. 18.00

++ zm. dru­hów wszyst­kich jed­no­stek z naszej parafii 

Czwar­tek

(5.05.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Cha­bow­ską ( w I rocz.)

++ Sta­ni­sła­wa Lewan­dow­skie­go i rodziców

Pią­tek

( 6.05.2022r.)

godz.17.00

18.00

+ Msza św. zb. za śp. Ryszar­da Urbań­skie­go z Łąg Kol. m‑c po śm.

++ Bogu­sła­wę Stel­mach, ojca Zbi­gnie­wa, bab­cie i dziadków

Sobo­ta

( 7.05.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Jana Wojak z oka­zji uro­dzin oraz jego rodzi­ców: Zofię i Ludwika

++ Jani­nę i Ste­fa­na Wita­now­skich oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

CHRZEST: Nela Bartczak

Nie­dzie­la

(8.05.2022r.)

godz. 8.15

++ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go ( w XXVII rocz.) zm. z oboj­ga str. oraz Ilo­nę Helta

godz. 10.00

++ bra­ta Andrze­ja i Lubo­mi­łę oraz Andrze­ja i Kla­rę Pelowskich 

godz.11.30

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( dłu­go­let­nie­go komen­dan­ta OSP Łąg oraz zm. kole­gów strażaków