OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Dobrego Pasterza 8.05.2022 r.

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na­my kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w koście­le – o powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne, misyj­ne i do insty­tu­tów świeckich.

  2. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach (o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby śpie­wać „Chwal­cie łąki uma­jo­ne”. Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach.
  1. „Piel­grzym”………………….
  2. Pra­gnę podzię­ko­wać: pani Hono­ra­cie, Ali­nie, Lucy­nie oraz panu Zbysz­ko­wi, Hen­ry­ko­wi, Mar­ci­no­wi za wysprzą­ta­nie wokół kościo­ła i w koście­le – przed i po ostat­nim pogrzebie.
  1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30 poświę­ce­nie ksią­że­czek komu­nij­nych dzie­ciom klas III oraz spo­tka­nie z ich rodzicami.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Daniel Lub­czyń­ski, kawa­ler, Łąg ul. Dwor­co­wa 75

Ilo­na Fau­sty­na Para­dow­ska, pan­na, Będź­mie­ro­wi­ce 68

  • Kamil Tomasz Mechliń­ski, kawa­ler, Lubi­ki, ul. Jezior­na 9

Wero­ni­ka Maria Weltrow­ska, pan­na, Jastrzę­bie 11

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(9.05.2022r.)

godz. 18.00

++ Annę i Anto­nie­go Wycin­ka oraz Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego

Wto­rek

(10.05.2022r.)

godz. 18.00

++ Marian­nę i Leona Banach

Śro­da

(11.05.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Józe­fę i Julia­na oraz Wła­dy­sła­wa i Mar­tę Durajewskich

Czwar­tek

(12.05.2022r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Gieł­don (w V rocz.)

Pią­tek

(13.05.2022r.)

godz.18.00

++ Annę, Igna­ce­go i Hen­ry­ka Babiń­skich oraz rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str. 

Sobo­ta

(14.05.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Zbi­gnie­wa Sapiń­skie­go (w VI rocz. śm.)

++ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek

Nie­dzie­la

(14.05.2022r.)

godz. 8.15

++ Wik­to­rię, Jana i Alfon­sa Pastwa oraz Edmun­da Gleisner

godz. 10.00

++ Ger­tru­dę Lan­gow­ską, Tere­sę, Wacła­wa i Mar­ka Schiefelbein

godz.11.30

++ zm. rodzi­ców: Zofię i Józe­fa Oller oraz Tade­usza i Jerzego