OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVIII niedziela zwykła 31.07.2022r.

  1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 8 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. Sumę cele­bro­wał będzie ks. Kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina.

Bal­da­chim w cza­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej nie­sie 4 stra­ża­ków OSP ze Sta­rych Prus.

  1. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii.

  1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków czwar­tek 4 sierp­nia br.

  1. przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

  2. po połu­dniu od godz. 15.30 – 16.30

  1. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzę we wto­rek od godz. 9.00. ( samo­chód pro­szę na godz. 9.00.)

  1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 17.00 – 18.00

  1. W pią­tek o godz. 9.00. pro­szę o pomoc w wysprzą­ta­niu i przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni na uro­czy­stość odpu­sto­wą miesz­kań­ców Łąg- Kolo­nii śro­dek, Kęszy i Buko­wej Góry.

  1. Cza­so­pi­sma:……………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUIBNE

  • Łukasz Łachwa, kawa­ler, par. Czersk

Rok­sa­na Gorzu­la, pan­na, par. Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 01.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Gle­isner oraz rodzi­ców: Bro­ni­sła­wę i Wojciecha

Wto­rek

( 02.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Hen­ry­ka Gór­ne­go ( w XV rocz.) oraz rodzi­ców i teściów

Śro­da

( 03.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Pest­kę, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz rodzeństwo

Czwar­tek

(04.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Marię i Leona Giełdon

Pią­tek

05.08.2022r.)

godz. 15.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Wero­ni­ka Weltrow­ska – Kamil Mechliński

++ Ire­nę Lewan­dow­ską i rodziców

Sobo­ta

( 06.08.2022r.)

godz. 8.15

godz. 14.30

godz. 18.00

++ Jadwi­gę i Edmun­da Ossow­skich oraz Stanisława

Ślub: Wero­ni­ka Sikor­ska – Paweł Jasiński

++ Lesz­ka i Kry­sty­nę Pra­buc­kich w rocz. śm. Krystyny

Nie­dzie­la

Odpust Prze­mie­nie­nia Pańskiego

(07.08.2022r.)

godz. 8.15

++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go ( w VIII rocz.) oraz Leona Wasiniewskiego

godz. 10.00

++ Łucję i Gerar­da Acker­mann ( w rocz. śm. Łucji)

godz.11.30

Suma odpu­sto­wa w inten­cji rodzin naszej parafii

- w modli­twie powszech­nej: + Zdzi­sła­wę Krzo­ska ( z oka­zji urodzin)