OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 24.07.2022r.

  1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 7 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30., któ­rą cele­bro­wał będzie ks. Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina.

Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.

  1. We wto­rek 26 lip­ca wspo­mi­na­my św. Joachi­ma i Annę – rodzi­ców NMP. Dzień modlitw za rodzi­ców, bab­cie, dziad­ków, za naj­star­szych para­fian, star­ców i emerytów.

  2. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do spo­wie­dzi pro­szę zgła­szać w przy­szłą nie­dzie­lę po mszach świętych.

  1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków odbę­dzie się w czwar­tek 4 sierp­nia br.
  2. Cza­so­pi­sma kato­lic­kie – „ Piel­grzym” ( III kwar­tał – 7 nr – 25,90 zł.)
  1. Szko­le­nie dala kan­dy­da­tów na rodzi­ny zastępcze………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Łukasz Łachwa, kawa­ler, para­fia Czersk

Rok­sa­na Gorzu­la, pan­na, para­fia Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(25.07.2022r.)

godz. 8.15

godz. 18.00

+ Lidię Holler

++ Hele­nę Gor­no­wicz (zd. Wasi­niew­ską z Gotel­pia w 2 rocz. śm.) oraz męża Cze­sła­wa Gor­no­wicz i rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

(26.07.2022r.)

godz. 18.00

+ Jerze­go Berendt (w 26 rocz. śm.)

Śro­da

(27.07.2022r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Krauze

Czwar­tek

(28.07.2022r.)

godz. 17.00

++ Wła­dy­sła­wa i Urszu­lę Łęgow­skich (w rocz. śm. Wła­dy­sła­wa) oraz dziad­ków i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Pią­tek

(29.07.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Kla­rę i Albi­na, bra­ta Andrze­ja i Lubo­mi­łę Pelow­skich oraz dziad­ków (w 20 rocz. Klary)

Sobo­ta

(30.07.2022r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 18.00

++ Cze­sła­wę i Edwar­da Pie­sik oraz rodzi­ców z oboj­ga str. (w dniu ur. Czesławy)

Msza św. ślubna :

Ilo­na Para­dow­ska – Daniel Lubczyński 

+ Mate­usza Prill (w 4 rocz. śm.)

Nie­dzie­la

(31.08.2022r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Grefka

(z oka­zji uro­dzin Wandy)

 

godz. 10.00

++ Paw­ła Odya oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz.11.30

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go (w rocz. uro­dzin) jego rodzi­ców oraz Witol­da Zabroc­kie­go, Jana i Janinę

 

 

Visits: 668