OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIX Niedziela Zwykła 16 X 2022 r.

 1. Przed kościo­łem ogól­no­pol­ska zbiór­ka na Fun­da­cję „ Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia” – Fun­da­cja swo­ją opie­ką obej­mu­je uczniów i stu­den­tów z nie­za­moż­nych rodzin, z wio­sek i małych miej­sco­wo­ści Pol­ski a tak­że z Ukrainy.
 2. Za tydzień kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 3. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny, sta­raj­my się wyno­sić pla­sti­ko­we i szkla­ne zni­cze do pojem­ni­ków na śmie­ci, a liście na gro­ma­dę przy śmietniku.
 4. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
 5. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w cią­gu tygo­dnia o godz. 17.30.
 6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać nowy nr cza­so­pi­sma „ Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem (pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 22,20 zł. – 6 nr)
 7. Kalen­da­rze katolickie:
 • Duży ( z Papie­żem lub Mary­ją) – 10zł., mały – 5zł.
 • Trój­dziel­ny – 10zł.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Karol Ryba­kow­ski, sta­nu wol­ne­go, Mos­bach – Ber­li­ner stras­se 13

Kata­rzy­na Maria Szym­czyk, sta­nu wol­ne­go, Mos­bach – Ber­li­ner stras­se 13

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 17.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Annę Narloch oraz rodzi­ców i rodzeństwo

( w VI rocz. Anny)

Wto­rek

( 18.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 17.00

godz.18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+Msza św. zb. m‑c po pogrze­bie za śp. Łuka­sza Rostankowskiego

++ Bog­da­na i Lidię Różańskich

Śro­da

( 19.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Jana Hal­man, synów Witol­da i Mar­ka ( w rocz. śm. Jana)

Czwar­tek

(20.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Jana i Cecy­lię Bie­sek ‚Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyń­skich oraz ich rodziców

Pią­tek

(21.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ męża Bru­na i syna Ryszar­da Czar­now­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

( 22.10.2022r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich ( w XIV rocz. Wła­dy­sła­wa) zm. rodzi­ców z oboj­ga str. oraz Cze­sła­wę Kwaśniewską

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Mar­tę i Wan­dę Stor­mow­skich oraz ich rodziców

CHRZTY:

 • Sta­ni­sław Żali­kow­ski – Przybyłek

 • Wik­tor Groth

Nie­dzie­la

(23.10.2022r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę i Leona Hoppe

godz. 10.00

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go, rodzi­ców i teściów

godz.11.30

++ rodzi­ców: Aloj­ze­go i Tere­sę Leman ( w VI rocz. Alojzego)