OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX Niedziela Zwykła 23 X 2022r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny, sta­raj­my się wyno­sić pla­sti­ko­we i szkla­ne zni­cze do pojem­ni­ków na śmie­ci, a liście na gro­ma­dę przy śmietniku.
  3. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
  4. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w cią­gu tygo­dnia o godz. 17.30.
  5. Sprzą­ta­nie kościo­ła w śro­dę od godz. 9.00 ( Pro­szę miesz­kań­ców: Wądo­łów, Lipek Gór­nych oraz z ul. Ks. Worza­ły, Bursz­ty­no­wej i Zielonej).
  6. W naszej para­fii oka­zja do spo­wie­dzi św. przed Wszyst­ki­mi Świę­ty­mi z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków w czwar­tek od godz. 16.00 – 17.00
  7. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać nowy nr cza­so­pi­sma „ Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem (pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 22,20 zł. – 6 nr)
  8. Kalen­da­rze katolickie:
  • Duże – 10 zł., mały 5 zł.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 24.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Jana Wojak ( w II rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

( 25.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Toma­sza Duraj ( urodzinowa)

Śro­da

( 26.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 17.00

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Msza św. zb. za śp. Gabrie­lę Ossow­ską z ul. Dłu­giej ( m‑c po śm.)

++ Bogu­sła­wę Stel­mach 9 w dniu uro­dzin) oraz ojca Zbigniewa

Czwar­tek

(27.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Bole­sła­wa Fie­rek ( w XX rocz.) i syna Ada­ma Fie­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

(28.10.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Edmun­da Sadow­skie­go ( w II rocz.)

- w modli­twie powszech­nej: o zdro­wie i błog. Boże w int. Kry­sty­ny Sadowskiej

Sobo­ta

( 29.10.2022r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Jerze­go Kozie­lec­kie­go ( w I rocz. śm.)

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w 45 rocz. mał­żeń­stwa Ade­li i Adama

Nabo­żeń­stwo różańcowe

- w int. rodzin naszej parafii

Nie­dzie­la

(30.10.2022r.)

godz. 8.15

++ dziad­ków: Jadwi­gę i Ste­fa­na Juch­nie­wicz oraz Wik­to­rię i Sta­ni­sła­wa Romanowskich

godz. 10.00

++ Aloj­ze­go i Tere­sę oraz rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże w 45 rocz. mał­żeń­stwa Sta­ni­sła­wa i Genowefy