OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 6 XI 2022 r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza………………………….

  2. W pią­tek 11 listo­pa­da – dzień modlitw w inten­cji Ojczy­zny –rocz­ni­ca Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści . (Po dłu­giej nie­wo­li i zabo­rach Pol­ska na nowo odro­dzi­ła się. Tak­że i dziś potrze­ba nam odro­dze­nia i to w róż­nych wymia­rach nasze­go życia). Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15., 10.00. i 11.30. Po każ­dej Mszy św. modli­twa w inten­cji Ojczyzny. 

  1. Listo­pad to mie­siąc smut­nych reflek­sji, a tak­że myśli owia­nych nadzie­ją. Powo­li dobie­ga koń­ca rok litur­gicz­ny. Trze­ba nam zasta­no­wić się nad cza­sem minio­nym, aby zoba­czyć świa­tła nadziei na przy­szłość – tę naj­bliż­szą i tę dal­szą się­ga­ją­cą aż po wieczność.
  2. We wto­rek – Msza św. wspól­na za naszych zmar­łych o godz. 17.00.
  1. Wypa­lo­ne szkla­ne i pla­sti­ko­we zni­cze pro­szę wyrzu­cać do pojem­ni­ka na śmieci.
  2. Ser­decz­nie dzię­ku­ję paniom, któ­re w sobo­tę wysprzą­ta­ły kościół.
  3. Piel­grzym”……….

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (7.11.2022r.)

godz. 18.00

+ Ste­fa­na Cie­śliń­skie­go (w dniu urodzin)

Wto­rek

(8.11.2022r.)

godz. 17.00

godz.18.00

+ Msza wspól­na za naszych zmarłych

+ Tere­sę Sapińską

Śro­da

(9.11.2022r.)

godz. 17.00

godz.18.00

+ Lesz­ka Eber­tow­skie­go (w dniu urodzin)

++ rodzi­ców: Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich

  • w modli­twie powszech­nej: w inten­cji Jana o cier­pli­wość w chorobie

Czwar­tek

(10.11.2022r.)

godz. 17.30

godz.18.00

++ Msza św. zbio­ro­wa m‑c za śp. Jadwi­gę Gla­ner z Łąg Kolonii

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Sztor­mow­skich oraz Izy­do­ra i Bro­ni­sła­wę Brańka

Pią­tek

(11.11.2022r.)

Świę­to Niepodległości 

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

++ Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik (w 16 rocz. śm. Antoniego) 

++ Hele­nę i Józe­fa Narloch oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Zofię i Józe­fa Oller oraz synów Tade­usza i Jerzego

Sobo­ta

(12.11.2022r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Zofii i Andrze­ja w 11 rocz. małżeństwa

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Bar­ba­ry i Bog­da­na w 50 rocz. małżeństwa

++ Hele­nę, Sta­ni­sła­wę i Fran­cisz­ka Wojak 

Nie­dzie­la

(13.11.2022r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców, zm. z oboj­ga str. i rodzi­ców chrzestnych

godz. 10.00

++ Ire­nę Lewan­dow­ską, rodzi­ców i teściów

godz.11.30

++ Marię i Leona Giełdon