OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI Niedziela Zwykła 30 X 2022 r.

 1. W rocz­ni­cę poświę­ce­nia kościo­ła są zapa­lo­ne świe­ce w zacheuszkach.
 2. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
 3. We wto­rek Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Niech nasza obec­ność na cmen­ta­rzu będzie obec­no­ścią modli­tew­ną. Pamię­taj­my tak­że, że w tym dniu mamy obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia we Mszy św. Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 14.00. ( po tej Mszy pro­ce­sja na cmen­tarz i modli­twy za zmarłych)

(w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych od godz. 13.00. – 16.00. – ruch jed­no­kie­run­ko­wy: wjazd — ul. Dłu­ga , wyjazd — ul. Kościel­na * ruchem kie­ru­ją strażacy) 

 1. W śro­dę Dzień Zadusz­ny nasze zamy­śle­nie o śmier­ci, prze­mi­ja­niu i wiecz­no­ści, niech będzie oka­zją do odno­wie­nia wia­ry w życie wiecz­ne, Sąd Boży, w odpo­wie­dzial­ność przed Bogiem za nasze życie. Uczą nas tego i o tym przy­po­mi­na­ją gro­by naszych zmar­łych. Msze św. w Dzień Zadusz­ny o godz. 8.15., 10.00. i 17.00.
 2. We Wszyst­kich Świę­tych po połu­dniu i w Dzień Zadusz­ny przez cały dzień moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za zmar­łych za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza oraz odmó­wie­nie choć­by tyl­ko w spo­sób ducho­wy modli­twy w int. zmarłych.
 3. W listo­pa­do­we dni czę­ściej niż kie­dy­kol­wiek w cią­gu roku pamię­ta­my o naszych zmar­łych. Moż­li­wość uzy­ska­nia w tych dniach odpu­stów, któ­re są udzia­łem w ducho­wym skarb­cu kościo­ła, niech będą rze­czy­wi­stym gestem wycią­gnię­tej pomoc­nej dło­ni i ser­ca. Niech będą też wyra­zem naszej odno­wio­nej przez to wia­ry i wdzięcz­no­ści wobec zmar­łych, za wszel­kie dobro jakie kie­dyś od nich otrzymaliśmy.
 4. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 5. Cza­so­pi­smo „Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty w zakry­stii z poza pre­nu­me­ra­tą przed kościołem.
 6. Dzię­ku­ję:
 1. za wysprzą­ta­nie kościoła………………….
 2. za wygra­bie­nie liści……………………….
 3. za deko­ra­cje w kościele……………………..
 1. POGRZEB: śp. Arka­diu­sza Kosec­kie­go (l. 33) z Łąg- Kolo­nii w ponie­dzia­łek o godz. 12.00 (Róża­niec w koście­le po Mszy św. o godz. 11.30)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 31.11.2022r.)

godz. 12.00

godz.18.00

POGRZEB: śp. Arka­diu­sza Koseckiego

++ rodzi­ców: Sta­ni­sła­wa i Marię Backhaus

Wto­rek

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych

( 1.11.2022r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 14.00

++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go oraz zm. z rodzi­ny Wasi­niew­skich i Cie­śliń­skich i sio­stry zakon­ne Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską i Roza­lię Peplińską

++ Leona Fie­rek, rodzi­ców Wan­dę i Igna­ce­go Wąs

++ w int. zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na naszym cmen­ta­rzu (po Mszy św. pro­ce­sja na cmen­tarz i modli­twy za zmarłych)

Śro­da

( 2.11.2022r.)

Dzień Zadusz­ny

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 17.00

++ rodzi­ców: Marię i Kazi­mie­rza Mania, Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szydłowskich

++ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łen­gow­skich ( w rocz. śm. Urszu­li) oraz Jerze­go i Bogumiła

++ Micha­li­nę i Anto­nie­go Kulas, Bry­gi­dę Lan­gow­ską oraz z rodzi­ny Jarząbków

Czwar­tek

(3.11.2022r.)

godz. 18.00

++ Fran­cisz­kę i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz

Pią­tek

(4.11.2022r.)

godz. 17–18

godz. 18.00

SPOWIEDŹ I PIĄTKOWA 

++ ojca Zbi­gnie­wa Ross

Sobo­ta

( 5.11.2022r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

18.00

++ Jadwi­gę Socha­czew­ską, rodzi­ców i teściów Czapiewskich

++ Jana Rekow­skie­go ( w I rocz. śm.) oraz zm. z rodziny

+ Leoka­dię Szmelter

Nie­dzie­la

(6.11.2022r.)

godz. 8.15

++ Annę, Józe­fa Kreft, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich, Józe­fa Różek i dziad­ków z oboj­ga str. ( z oka­zji ur. Kazimierza)

godz.11.30

++ Marię i Ryszar­da Schmidt oraz Tade­usza Sowińskiego