OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU 18 XII 2022 r.

  1. Jak­że bli­sko już świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Czy do prze­ży­wa­nia ich praw­dzi­wie po chrze­ści­jań­sku odpo­wied­nio się przygotowaliśmy?

Naro­dze­nie Pana świę­tuj­my z czy­stym ser­cem. W ten spo­sób uka­że­my nie tyl­ko sobie, ale i innym, wła­ści­wy wymiar i sens świę­to­wa­nia Boże­go Naro­dze­nia. Niech wyra­zi się ono nie tyl­ko przez upo­min­ki, zasta­wio­ny stół i ustro­jo­ną cho­in­kę, ale przede wszyst­kim przez uka­za­nie sen­su i zna­cze­nia tego fak­tu, że Bóg wkro­czył w nasze życie, histo­rię całej ludz­ko­ści i w ten spo­sób nasze­mu życiu nadał Boży wymiar.

2. W sobo­tę już WIGILIA. Sło­wo, więc o tym, jedy­nym, pięk­nym i wymow­nym dniu w roku. Zadbaj­my o tra­dy­cyj­ną chrze­ści­jań­ską opra­wę wigi­lij­nej wie­cze­rzy. To wspa­nia­ła, jedy­na i może już dla nas nie­po­wta­rzal­na oka­zja pojed­na­nia naszych tak czę­sto zwa­śnio­nych i skłó­co­nych rodzin. Niech wigi­lij­nej wie­cze­rzy towa­rzy­szy wspól­na modli­twa, lek­tu­ra Pisma Świę­te­go o naro­dze­niu Zba­wi­cie­la świa­ta, łama­nie opłat­kiem oraz wspól­ny śpiew kolęd i pasto­ra­łek. Usuń­my sta­now­czo zwy­czaj poda­wa­nia na wigi­lij­ny stół napo­jów alko­ho­lo­wych. Wie­cze­rza wigi­lij­na z alko­ho­lem na sto­le nie jest wie­cze­rzą chrze­ści­jań­skiej rodzi­ny. W wigi­lię zale­ca­na jest wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

  1. PASTERKA o godz. 24.00.
  • Następ­ne Msze św. w Boże Naro­dze­nie o godz. 10.00. i 11.30.

  1. W dru­gie Świę­to Boże­go Naro­dze­nia Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.

  1. Świe­ce wigi­lij­ne moż­na nabyć przy kapli­cy bocz­nej w nie­dzie­lę przed i po Mszach św.
  2. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na ode­brać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „ Pielgrzym”poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem u mini­stran­tów. Nale­ży odno­wić pre­nu­me­ra­tę na I kwar­tał 2023r. ( 7 egz. – 25,90 zł.).
  1. Kon­cert kolęd w Domu Kul­tu­ry w Łęgu — 8 stycz­nia 2023 o godz. 17.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek ( 19.12.2022r.)

godz.18.00

++ Józe­fa i Kry­sty­nę Czar­now­skich oraz syna Jerzego

Wto­rek ( 20.12.2022r.)

godz. 18.00

+ Marię Bie­sek ( w 12 rocz. śm.)

Śro­da

( 21.12.2022r.)

godz. 18.00

+ Wal­de­ma­ra Sowiń­skie­go ( w 9 rocz. śm.)

Czwar­tek

(22.12.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Leona i Marię Nelke

 

Pią­tek

(23.12.2022r.)

WIGILIA

godz. 18.00

++ Ber­nar­da i Ger­tru­dę Kro­plew­skich oraz Igna­ce­go i Leoka­dię Klo­ska i Her­ber­ta Szych

Sobo­ta

( 24.12.2022r.)

WIGILIA

godz. 8.00

godz. 24.00

++ Domi­ni­ka Janu­szew­skie­go, rodzi­ców Pest­ka i Janu­szew­skich oraz zm. z rodziny 

PASTERKA w int. Parafian

Nie­dzie­la

(25.12.2022r.)

Uro­czy­stość

Naro­dze­nia Pańskiego

godz. 10.00

++ Wie­sła­wa Szulc ( w 8 rocz. śm.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 11.30

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Zofii i Aloj­ze­go w 55 rocz. małżeństwa

Ponie­dzia­łek

( 26.12.2022r.)

II Świę­to Boże­go Narodzenia

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

++ rodzi­ców: Jana i Zofię Macie­je­wicz oraz Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łen­gow­skich ( w dniu urodzin)

+ Leona Muszar­skie­go ( z oka­zji urodzin)

++ rodzi­ców: Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz rodzeń­stwo z rodzi­ny Szyn­gwel­skich i Jażdżewskich

CHRZTY………..

 

 

 

 

 

 

Visits: 68