OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.12.2022

Podzię­ko­wa­nia za przy­go­to­wa­nie kościo­ła do Świąt Boże­go Narodzenia:

 • za świer­ki do kościo­ła – p. Rober­to­wi Bel­ka (ul. Głów­na – Wądoły),
 • wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w sprzą­ta­nie kościoła,
 • p. Mar­cie Acker­mann – za deko­ra­cje w prezbiterium,
 • p. Jano­wi Krzo­ska za zain­sta­lo­wa­nie oświe­tle­nia na cho­in­kach w kościele,
 • p. Pio­tro­wi i Sta­ni­sła­wo­wi Prill za usta­wie­nie świer­ków w koście­le i przed kościołem,
 • p. Rober­to­wi Szczy­giel­skie­mu i Micha­li­nie Doma­ga­ła – za ubo­ga­ce­nie litur­gii świątecznej
 • p. elek­try­kom i mecha­ni­kom za usta­wie­nie żłóbka,
 • p. Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej i p. Łęgow­skiej ze Złe­go Mięsa
 1. W sobo­tę po Mszy św. o godz. 18.00. nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no — prze­bła­gal­ne na zakoń­cze­nie roku kalen­da­rzo­we­go z dzięk­czyn­nym „ Cie­bie Boga wysławiamy….”
 1. W nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi — Nowy Rok. Msze św. o g. 10.00, 11.30 i 13.00
 1. Kie­ru­ję proś­bę do osób star­szych, by zgod­nie z prze­pi­sa­mi nie zezwa­lać dzie­ciom na uży­wa­nie petard przed dniem zakoń­cze­nia roku, gdyż wie­le zwie­rząt domo­wych bar­dzo źle to znosi.
 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na rzecz szkol­nic­twa kato­lic­kie­go a w nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 1. POGRZEB:
 • Śp. Tere­sy Brun­ka z Łąg Kolo­nii w pią­tek 30.XII o godz. 10.00 ( Róża­niec w koście­le w śro­dę i czwar­tek o godz. 17.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Wto­rek

( 27.12.2022r.)

godz. 18.00

+Marię i Edmun­da Bac­khaus, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Śro­da

(28.12.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ rodzi­ców: Sta­ni­sła­wa i Teodorę

Róża­niec za zm. Tere­sę Brunka

Czwar­tek

(29.12.2022r.)

godz. 17.00

Róża­niec za zm. Tere­sę Brunka 

 

Pią­tek

(30.01.2022r.)

godz. 10.00

+ POGRZEB: śp. Tere­sy Brun­ka z Łąg Kolonii

Sobo­ta

(31.01.2022r.)

godz. 18.00.

- w int. para­fian z nabo­żeń­stwem dzięk­czyn­no – prze­bła­gal­nym na zakoń­cze­nie roku 2022 

Nie­dzie­la

(01.01.2023r.)

godz. 10.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze błog. i zdro­wie w int. Kata­rzy­ny Jaroc­kiej w 102 rocz. urodzin

godz. 11.30

+ Dariu­sza Geł­don z Zim­nych Zdro­jów (w I rocz.)

godz. 13.00

++ Roma­na Ryba­kow­skie­go z Łąg Kolo­nii ( w I rocz.)