OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Zwykła 22.01.2023 r.

 1. Mija Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Jakie było moje oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie w tę modli­twę. Cza­sy, któ­re z Bożej Opatrz­no­ści prze­ży­wa­my, doma­ga­ją się od nas, aby­śmy zro­bi­li uczci­wy rachu­nek sumie­nia naszej posta­wy wobec innych wyznań chrześcijańskich.

 2. Żłó­bek i cały wystrój bożo­na­ro­dze­nio­wy pozo­sta­wia­my w koście­le na Ofia­ro­wa­nie Pańskie.

 3. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościołem.

 1. Za tydzień zakoń­czy­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wspól­ną modli­twę w rodzi­nach, sta­ro­pol­ską gościn­ność oraz ofia­ry skła­da­ne pod­czas kolę­dy na potrze­by kościoła.

 2. Wszyst­kim, któ­rzy w naj­bliż­szym tygo­dniu obcho­dzić będą swo­je imie­ni­ny, uro­dzi­ny bądź jubi­le­usze – skła­dam naj­ser­decz­niej­sze życzenia.

 1. POGRZEB: śp. Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go (lat 69) z ul. Dłu­giej w ponie­dzia­łek o godz. 10.00

Róża­niec w koście­le dzi­siaj o godz. 12.30, a w ponie­dzia­łek (kapli­ca cmen­tar­na) o godz. 9.30.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(23.01.2023r.)

godz. 10.00

POGRZEB: śp. Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go (lat 69) 

z ul. Długiej

Wto­rek

(24.01.2023r.)

godz. 8.00

+ Ada­ma Fie­rek (w I rocz. śm.)

Śro­da

(25.01.2023r.)

godz. 8.00

+ Sta­ni­sła­wa Ostrowskiego

– Nowen­na do N.M.P.

Sobo­ta

(28.01.2023)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Bar­ba­rę i Ada­ma Szar­mach oraz ich dzieci 

(w rocz. śm. Barbary)

++ Sta­ni­sła­wa i Ire­ne­usza Czapiewskich

CHRZEST: Niko­dem Szynwelski

Nie­dzie­la

(29.01.2023r.)

godz. 8.15

++ Ste­fa­nię, Hele­nę West­fal oraz rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

++ Ilo­nę Hel­ta (w IV rocz.), ojca Euge­niu­sza oraz zm. z oboj­ga str.

godz.11.30

++ Ada­ma Szcze­pan­kie­wicz oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

 

 

PLAN KOLĘD 2023

Data

Dzień

Miejscowość/ulica

Godzi­na

24.01.2023r.

wto­rek

 • ul. Dwor­co­wa od dworca

 • ul. Dwor­co­wa od szosy

od godz. 10.00

       

26.01.2023r.

czwar­tek

 • Wądo­ły od torów ul. Głów­na do p. Libe­ra i ul. Okrężna

od godz. 10.00

 • od p. Mar­ci­na Bie­sek, ul. Sosno­wa, Brzo­zo­wa, Bocz­na, głów­na do p. Libera

       

27.01.2023r.

pią­tek

 • ul. Dłu­ga od torów do nr 78

od godz. 14.00

 • ul. Dłu­ga od nr 44 do 80

       

29.01.2023r.

nie­dzie­la

 • ul. Dłu­ga od k‑ła do ul. Chojnickiej

od godz. 14.00

 • ul Dłu­ga od nr 42 do ul. Chojnickiej