OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Zwykła 29.01.2023 r.

  1. W całej die­ce­zji kolek­ta budowlano-remontowa.

  2. We wto­rek o godz. 17.30 – Ado­ra­cja w inten­cji powołań.

  3. W czwar­tek 2 lute­go przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­goMat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 18.00 Kolek­ta prze­zna­czo­na na „Zako­ny klau­zu­ro­we” – Pomóż­my im trwać!

- poświę­ce­nie grom­nic pod­czas Mszy św. o godz. 10.00., a wie­czo­rem o godz. 18.00 świę­ce­nie świec komu­nij­nych uczniom klas III

Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – w Bazy­li­ce Kate­dral­nej w łącz­no­ści z Bisku­pem Rzy­mu pono­wie­nie ślu­bów osób kon­se­kro­wa­nych żyją­cych w koście­le według Rad ewangelicznych.

  1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 17.00 – 18.00 (zwłasz­cza dla kan­dy­da­tów do bierzmowania).

  1. W sobo­tę o godz. 9.00 pro­szę Panów elek­try­ków i mecha­ni­ków o upo­rząd­ko­wa­nie żłob­ka i wystro­ju bożo­na­ro­dze­nio­we­go, a od godz. 9.30 panie z Łęga o wysprzą­ta­nie kościoła.

  2. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościołem.

  3. Dzi­siaj zakoń­czy­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wspól­ną modli­twę w rodzi­nach ‚sta­ro­pol­ską gościn­ność oraz ofia­ry skła­da­ne pod­czas kolę­dy na potrze­by kościoła.

  4. Wszyst­kim, któ­rzy w naj­bliż­szym tygo­dniu obcho­dzić będą swo­je imie­ni­ny, uro­dzi­ny bądź jubi­le­usze – skła­dam naj­ser­decz­niej­sze życzenia.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(30.01.2023r.)

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Tere­sę Brun­ka z Łąg Kolo­nii m‑c po pogrzebie

Wto­rek

(31.01.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

- Ado­ra­cja w inten­cji powołań

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Mał­go­rza­ty (z oka­zji 40 urodzin)

Śro­da

(1.02.2023r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Eli­tę i Józe­fa Hap­ka ( w 15 rocz. śm. Elity)

Czwar­tek

Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pańskiego 

(2.02.2023r.)

godz. 8.15

godz.10.00

godz. 18.00

++ Zofię i Augu­sty­na Bie­sek oraz Józe­fa Zabrockiego

+ Mar­ka Hal­l­man (w 3 rocz. śm.)

++ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik (w 11 rocz. Edmunda)

Pią­tek

(3.02.2023r.)

godz. 18.00

++ Aloj­ze­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców Kla­rę i Anto­nie­go ( w 20 rocz. śm. Alojzego) 

Sobo­ta

(4.02.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Pio­tra Łęgow­skie­go oraz Geno­we­fę i Cze­sła­wa Berendt (w 30 rocz. śm. Piotra)

++ rodzi­ców: Kla­rę i Albi­na Pelow­skich (w 4 rocz. Albi­na) oraz bra­ta Andrze­ja i Lubomiłę

Nie­dzie­la

(5.02.2023r.)

godz. 8.15.

++ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go (w dniu uro­dzin), cór­kę Bogu­sła­wę, jego rodzi­ców i bra­ta Stanisława

godz. 10.00.

++ rodzi­ców: Mar­tę i Hen­ry­ka Włoch (w 18 rocz. Mar­ty) oraz Wie­sła­wa i Romana

godz.11.30.

+ Marię Kaszu­bow­ską (w I rocz. śm.)

Visits: 100