OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 21.05.2023r.

  1. Roz­po­czy­na­my Nowen­nę przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go w łącz­no­ści ze Mszą św. wie­czor­ną. Niech, więc ten czas, któ­ry mamy przed sobą będzie cza­sem modli­tew­ne­go ocze­ki­wa­nia na Zesła­nie Ducha Świę­te­go – o odno­wie­nie i pogłę­bie­nie wia­ry, aby dawać świa­dec­two apo­stol­stwa w parafii.

  2. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N M P razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach / o ile pogo­da pozwoli/ gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby lita­nią lore­tań­ską i śpie­wem chwa­lić Mary­ję. Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach.
  1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii przy­cho­dzą na naukę do kościo­ła w ponie­dzia­łek na godz. 16.00
  1. W pią­tek – dzień szcze­gól­nej wdzięcz­no­ści Mat­kom oraz modlitw za ich misję w Koście­le, rodzi­nach i świecie.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.30 w koście­le spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych w spra­wie deko­ra­cji i sprzą­ta­nia kościoła.
  1. Za tydzień w nie­dzie­lę Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go oraz Misyj­ny Dzień Chorych.
  1. Nowy nr cza­so­pi­sma „ Pielgrzym”.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Piotr Lan­dow­ski, kawa­ler, par. Kalisz

Moni­ka Kosec­ka, pan­na, Gotelp, par. Łąg

  • Grze­gorz Rezmer, kawa­ler, Duże Krów­no, par. Osieczna

Mag­da­le­na Gra­ban, pan­na, Sza­ry Kesz, par. Łąg

  • Adam Gla­ner, kawa­ler, par. Łąg

Wio­let­ta Rostan­kow­ska, pan­na, par. Czersk

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

( 22.05.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- w pew­nej intencji

++ Arka­diu­sza Kosec­kie­go ( z oka­zji uro­dzin), Jadwi­gę i Edmun­da oraz Win­cen­te­go Glaner

Wto­rek

( 23.05.2023r.)

godz. 18.00

++ Bar­ba­rę Cha­bow­ską oraz z rodzi­ny Hintz i Cha­bow­skich ( w 2 rocz. Barbary) 

Śro­da

( 24.06.2023r.)

godz. 18.00

++ Leona Fie­rek oraz rodzi­ców: Wan­dę i Igna­ce­go Wąs

Czwar­tek

(25.05.2023r.)

godz. 18.00

++ Wie­sła­wa Szulc oraz Jadwi­gę i Paw­ła Moczyńskich

Pią­tek

( 26.05.2023r.)

godz.18.00

++ Wik­to­rię, Jana, Alfon­sa Pastwa oraz Edmun­da Gleisner

Sobo­ta

( 27.05.2023r.)

godz. 18.00

++ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich

Nie­dzie­la

(28.05.2023r.)

Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świętego

godz. 8.15

++ Joan­nę Resz­ka ( w 5 rocz.) oraz rodzi­ców i bra­ta Jana

godz. 10.00

++ Ste­fa­na, Cze­sła­wę i Urszu­lę Pastwa ( w rocz. śm. Stefana)

godz.11.30

++ Hen­ry­ka Ossow­skie­go ( w 24 rocz. i rodzi­ców z oboj­ga str.)