OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 28.05.2023 r.

 1. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ty zwią­za­ne z wywo­zem śmie­ci z cmentarza.
 2. Kościół prze­ży­wa w tym dniu Zesła­nie Ducha Świę­te­go na Apo­sto­łów, począt­ki żywot­no­ści K‑ła oraz jego misyj­nej dzia­łal­no­ści wśród naro­dów. Tek­sty litur­gii uwy­pu­kla­ją modli­tew­ne oży­wie­nie Apo­sto­łów i uczniów Jezu­sa, w jed­no­ści z Mary­ją, Mat­ką Zbawiciela.
 3. Jutro w ponie­dzia­łek litur­gicz­ne świę­to Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Msza św. o godz. 18.00.
 1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych.
 1. W czwar­tek sprzą­ta­nie kościo­ła od godz. 9.00 ( pro­szę o pomoc przed­sta­wi­cie­li rodzin dzie­ci komunijnych)
   • deko­ro­wa­nie k‑ła w pią­tek o godz. 19.00
 1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 17.15 – 18.00
 1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I – Komu­nii przy­cho­dzą na pró­by do k‑ła w ponie­dzia­łek na godz. 16.30
 1. Spo­wiedź przed Przy­ję­ciem do I Komu­nii w sobotę
    1. 9.30 – dziewczynki
    2. 10.00 – chłopcy
    3. od 16.00 – 17.00 rodzi­ce i chrzestni
 1. W przy­szłą nie­dzie­lę przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy

- zakoń­cze­nie cza­su wiel­ka­noc­nej spowiedzi

- przy­ję­cie dzie­ci kl. III do I Komu­nii św. o godz. 11.30

10. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym” (odna­wia­my pre­nu­me­ra­tę na III kwar­tał 6 nr – 23,40 zł)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek( 29.05.2023r.)

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Micha­ła Jaszew­skich oraz cór­kę Lidię

Wto­rek ( 30.05.2023r.)

godz. 18.15

++ Jana i Ger­tru­dę Sieradzkich

Śro­da

( 31.05.2023r.)

godz. 15.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Gabrie­la Cie­śliń­ska – Romu­ald Kosecki 

+ męża Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go ( w 6 rocz.)

Czwar­tek (1.06.2023r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Grzenkowskiego

Pią­tek

( 2.06.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Józe­fa Oller oraz Tade­usza i Jerzego

Sobo­ta

( 3.06.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Jadwi­gę Jutrzen­ka z Czar­nej Wody m‑c po śmierci

++ Hele­nę i Felik­sa Cza­piew­skich oraz Ire­ne­usza i Stanisława

CHRZEST: Lena Warnke

Nie­dzie­la

(4.06.2023r.)

Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy

godz. 8.15

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go ( w dniu urodzin)

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Ludwi­kę i Alek­se­go Mun­dry , Wero­ni­kę i Józe­fa Jan­kow­skich oraz dziad­ków z oboj­ga stron

godz.11.30

PRZYJĘCIE DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Adam Gla­ner, kawa­ler, para­fia Łąg

Wio­le­ta Rostan­kow­ska, pan­na, para­fia Czersk

 • Maik Kleb­ba, kawa­ler, Władysławowo

Julia Mał­go­rza­ta Fle­ming, pan­na, para­fia Łąg

 • Sła­wo­mir Sabi­niarz, kawa­ler, para­fia Łąg

Ange­li­ka Komoś, pan­na, Słupsk