OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Wielkanocna 14.05.2023r.

  1. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę – DNI KRZYŻOWE – modli­twy o uro­dza­je pod­czas Mszy św. wie­czor­nej w łącz­no­ści z nabo­żeń­stwem majowym

  2. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N M P razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach / o ile pogo­da pozwoli/ gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby lita­nią lore­tań­ską i śpie­wem chwa­lić Mary­ję. Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach.
  3. Po Mszy św. w zakry­stii, pro­szę odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „ Piel­grzym”. Poza pre­nu­me­ra­tą roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo poprzez mini­stran­tów przed kościołem.
  4. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii przy­cho­dzą na naukę do kościo­ła w ponie­dzia­łek na godz. 16.00.
  1. POGRZEB śp. Marii Jarzom­bek ( lat 70) z ul. Dłu­giej w ponie­dzia­łek o godz. 11.00 . Róża­niec w koście­le w nie­dzie­lę o godz. 13.00, a w ponie­dzia­łek w kapli­cy cmen­tar­nej godz. 10.30

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Piotr Lan­dow­ski, kawa­ler, par. Kalisz

Moni­ka Kosec­ka, pan­na, Gotelp, par. Łąg

  • Grze­gorz Rezmer, kawa­ler, Duże Krów­no, par. Osieczna

Mag­da­le­na Gra­ban, pan­na, Sza­ry Kesz, par. Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (15.05.2023r.)

godz. 11.00

godz. 18.00

POGRZEB + Marii Jarzom­bek z ul. Długiej

++ Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sła­wę Świ­der oraz zm. z rodziny

Wto­rek (16.05.2023r.)

godz. 18.00 ++ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska ( w 7 rocz. Ireny)

Śro­da

(17.05.2023r.)

godz. 18.00 ++ rodzi­ców Ire­nę i Sta­ni­sła­wa Ważyń­skich ( w 16 rocz. Ire­ny) oraz Zbysz­ka i Ryszarda

Czwar­tek

(18.05.2023r.)

godz. 18.00 ++ z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. rodzin z Wądo­łów – za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II

 

Piątek

(19.05.2023r.)

godz. 18.00 + Bru­no­na Leper ( w 22 rocz. śm.)

Sobo­ta

(20.05.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Tere­sę Marię Brunka

++ Mate­usza Wiśniew­skie­go ( w I rocz. śm.)

Nie­dzie­la

(21.05.2023r.)

godz. 8.15 ++ Mar­tę i Leona Hoppe
godz. 10.00 ++ Leona Muszar­skie­go i rodziców
godz.11.30 ++ Anie­lę i Fran­cisz­ka Prill oraz Wła­dy­sła­wę i Bro­ni­sła­wa Małkowskich