OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3–10.05.2020

1. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o godz.18.00. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li Dobre­go Paste­rza przez cały tydzień modlić się będzie­my o dobre powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne.

2. W myśl prze­pi­sów pra­wa kano­nicz­ne­go (kan.1043) poda­je się do wia­do­mo­ści, że nasz para­fia­nin, dia­kon Patryk Ważyń­ski ma otrzy­mać świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu. Gdy­by ktoś wie­dział o prze­szko­dach sprze­ci­wia­ją­cych się udzie­le­niu kan­dy­da­to­wi świę­ceń, zobo­wią­za­ny jest w sumie­niu powia­do­mić o tym miej­sco­we­go duszpasterza.

3. W tygo­dniu po Mszy św. przez cały mie­siąc maj odpra­wia­ne są nabo­żeń­stwa majo­we. Z racji, że nie może­my się gro­ma­dzić przy krzy­żach przy­droż­nych i figu­rach zachę­cam do odma­wia­nia wspól­nie w naszych Rodzi­nach Lita­nii Lore­tań­skie o usta­nie epi­de­mii, zdro­wie dla cho­rych i szyb­ki powrót do normalności.

4. W ponie­dzia­łek wspo­mi­na­my Św. Flo­ria­na – Patro­na Stra­ża­ków – Msza św. za zmar­łych stra­ża­ków wszyst­kich jed­no­stek z tere­nu naszej para­fii w ponie­dzia­łek o godz. 18.00.

5. W śro­dę obcho­dzi­my Świę­to św. Fili­pa i Jaku­ba Młod­sze­go Apostołów.

6. W pią­tek prze­ży­wa­my Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go Patro­na Polski.

7. Dzię­ku­ję Rodzi­nom, któ­re w minio­nym tygo­dniu prze­ka­za­ły ofia­rę na rzecz kolek­ty – Bóg Zapłać !

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 4.05.2020r.)

godz. 8.15.

godz. 18.00.

- w int. Szy­mo­na – o bło­go­sła­wień­stwo Boże, dary Ducha św. i opie­kę Mat­ki Bożej
++ zm. Stra­ża­ków wszyst­kich jed­no­stek naszej parafii

Wto­rek

( 5.05.2020r.)

godz. 18.00

++ Annę i Anto­nie­go Wycinka 

Śro­da

( 6.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Bogu­sła­wę Stel­mach oraz bab­cie i dziad­ków z oboj­ga str.

Czwar­tek

(7.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Sta­ni­sła­wa Lewan­dow­skie­go i rodziców

Pią­tek

( 8.05.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Kon­ra­da Mania ( w X rocz.) jego rodzi­ców i rodzeństwo

++ Annę i Igna­ce­go Babiń­skich, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Sobo­ta

( 9.05.2020r.)

godz. 8.00.

 

godz. 18.00.

++ rodzi­ców: Sta­ni­sła­wę i Sta­ni­sła­wa Świ­der, sio­strę Zofię , jej męża Jana, bra­ta Ste­fa­na i zmar­łych z rodziny

++ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek

CHRZEST: Filip Stormowski

Nie­dzie­la

(10.05.2020r.)

godz. 8.15.

++ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go ( w XXV rocz.) zm. z oboj­ga str. Oraz Ilo­nę Helta

godz. 10.00.

++ Ste­fa­nię i Alfon­sa Słomińskich

godz.11.30.

++ Andrze­ja i Lubo­mi­łę Pelow­skich oraz rodzi­ców i dziadków